تأثیر سویه های رفتاری مدیران بر هزینه های تحقیق و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر هزینه‌های تحقیق و توسعه است. به همین منظور، داده‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های 1396 الی 1400 برای 95 شرکت استخراج و از نرم‌افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد نتیجه، یک پژوهش کاربردی است. پس از تجزیه و تحلیل‌های آماری، نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که سویه‌های رفتاری مدیران بر هزینه‌های تحقیق و توسعه تاثیر مثبت و معناداری دارد. یافته‌های این مطالعه، نظریه مربوط به سویه‌های رفتاری مدیران را غنی‌تر نموده و آن را گسترش می‌دهد. همچنین پیامدهای عملی مهمی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و انتخاب مدیران در شرکت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات