ارائه الگوی پاداش مناسب کارکنان در سازمانها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی پویندگان دانش، چالوس، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی پویندگان دانش، چالوس، ایران.

چکیده

هدف پژوهش ارائه الگوی پاداش مناسب کارکنان در سازمانها ‌است، که از نظر هدف کاربردی و ‌بر ‌اساس ‌ماهیت ‌و ‌روش،‌توصیفی-پیمایشی ‌است. جهت تحلیل داده ها از روش کیفی استفاده شده است .بدین منظور به شناسایی مولفه های پاداش مناسب کارکنان در سازمانها پرداختیم، که از مقاله های داخل کشور به صورت کاملا هدفمند انتخاب شدند به روش گلوله برفی رساندیم. در نهایت پس از بررسی های لازم 5 گویه ی پاداش مناسب کارکنان در سازمانها شناسایی شد که عبارتند از: تلاش برای کسب اضافه حقوق، تلاش برای کسب ارتقاء، تلاش برای مشارکت در وظایف مطلوب، تلاش برای توسعه مسیر شغلی، قدردانی لفظی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات