شناسایی ابعاد و مولفه های ساختاری آنومی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، مدرس گروه مدیریت موسسه آموزش عالی پویندگان دانش، چالوس، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی پویندگان دانش، چالوس، ایران.

چکیده

هدف پژوهش ‌حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های ساختاری آنومی سازمانی ‌است، که از نظر هدف کاربردی و ‌بر ‌اساس ‌ماهیت ‌و ‌روش،‌توصیفی-پیمایشی ‌است. جهت تحلیل داده ها از روش کمی و کیفی استفاده شده است .بدین منظور در گام اول ، به شناسایی مولفه های ساختاری آنومی سازمانی از طریق تحلیل محتوای متنی پرداختیم ، سپس گویه های بدست آمده را بر اساس مدل ساختاری نام گذاری کردیم و عوامل موثر بدست آمده را در دو مرحله دلفی به تایید ده خبره که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند رساندیم . آنگاه ‌روایی ‌سازه ‌و ‌پایایی ‌هر ‌سازه ‌از ‌پرسشنامه ‌با ‌استفاده ‌از ‌تحلیل ‌عاملی ‌‌‌‌تأییدی ‌مرتبه ‌دوم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرم‌افزار ‌SMART-PLS ‌بررسی گردید ؛در نهایت پس از بررسی های لازم 24 گویه ی موثر برآنومی ساختاری سازمانی شناسایی شد که منجر به طراحی مدل بر اساس هدف اصلی پژوهش گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات