بررسی تاثیر تعدیل کنندگی فروش رقابتی بر هزینه بازاریابی با حجم فروش محصول در شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

در قرن حاضر شدت رقابت و پیچیدگی ها و عدم اطمینان های ناشی از آن موجب شده است تا مدیریت شرکت ها نسبت به صرف منابع مالی و غیرمالی خود حساس تر باشند و تمام سعی شان این است که منابع را در جایی صرف کنند که برای شرکت ایجاد ارزش کند. یکی از فعالیت هایی که برای شرکت ها ارزش ایجاد می کند، فعالیت های بازاریابی و تبلیغات است. با توجه به اهمیت تبلیغات و بازاریابی در عرصه رقابت بازار محصول و رابطه ای که می تواند با میزان فروش شرکت ها داشته باشد، هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر تعدیل کنندگی فروش رقابتی بر هزینه بازاریابی با حجم فروش محصول در شرکتها می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده‌های 80 شرکت برای دوره 6 ساله(1395-1400) است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش در سطح خطای 5% استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه بازار یابی با حجم فروش رابطه مثبتی وجود دارد و هنگامی که هزینه های بازار یابی افزایش می یابند، فروش نیز افزایش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که هنگامی که رقابت در بازار محصول افزایش می یابد، تاثیر هزینه های بازار یابی در فروش نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات