چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: بررسی رابطه بین چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: جامعة آماری این پژوهش از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی 1392 تا 1399 می‌باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: نتایج فرضیه نخست نشان داد که چرخش حسابرس بر افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی تأثیر معنی‌دار و مثبتی دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد که ارتباط بین چرخش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی مشتری حسابرس، زمانی که تغییر در موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود داشته باشد نسبت به زمانی که تغییری در موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود ندارد، قوی‌تر خواهد بود.
بحث و نتیجه‌گیری: در ارتباط با تبیین نتایج از دیدگاه پژوهشگر می‌توان بیان داشت که اثرات چرخش حسابرس، در صورت وجود، زمانی آشکارتر و ملموس‌تر خواهد شد که شرایط موجود، قضاوت حسابرس را حیاتی‌تر کند و تأثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داشته باشد. تغییر در افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی نشان دهنده تغییر در ریسک‌های قابل توجه ارزیابی شده مشتریان است و به عنوان یکی از این شرایط در نظر گرفته می‌شود. مطابق با این استدلال، می توان دریافت که که ارتباط بین چرخش حسابرس و کیفیت گزارش‌گری مالی زمانی که تغییری در افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود دارد نسبت به زمانی که تغییری در افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود ندارد، مهم‌تر است.

کلیدواژه‌ها