بررسی تاثیر تخصص مالی هیات مدیره بر تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اهمیت بانک‌ها برای حفظ نسبت‌های سرمایه بالا و اجتناب از دوره‌های طولانی کم‌سرمایه‌سازی نیاز به وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره بانک‌ها با تخصص مالی به منظور افزایش درک هیئت مدیره از تجارت بانکی دارد. از این رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی داخلی و بیرونی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 با نمونه مشتمل بر 120 شرکت و با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول مشاهده شد که در فرضیه اول تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه مشاهده گردید که تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی بیرونی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .

کلیدواژه‌ها