رابطه انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه با توجه به تئوری چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکترای گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

روش سرمایه گذاری شامل طیف گسترده ای از فعالیت هایی است که برای تولید سود آتی انجام می شود. بر این اساس، ممکن است سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی یا غیر عملیاتی صورت گیرد. انتخاب روش سرمایه گذاری اساسا اشاره به اینکه سرمایه تحت کنترل شرکت در کسب و کار اصلی آن مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه با توجه به تئوری چرخه عمر شرکت می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که به دلیل برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه تعداد 132شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1393 الی 1400 با توجه به شرایط و اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه تاثیرمثبت و معنی داری دارد. همچنین انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه در مراحل رشد، بلوغ و افول تاثیرمثبت و معنی داری نشان داد.

کلیدواژه‌ها