بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

چکیده

ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه‌گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن‌ها از آینده شرکت و تاثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد همچنین عملکرد یک مدیر فرا‌اطمینانی از جهات مختلفی قابل بررسی است زیرا این ویژگی رفتاری مدیر بر بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های وی اثر‌گذار است. یکی از ویژگی‌های اصلی این مدیران این است که اغلب به دلیل تحسین اغراق آمیز خود، اهداف غیر واقعی و دست نیافتنی را حفظ می‌کنند. تلاش برای دستیابی به این اهداف آنها را به مشارکت سوق می‌دهد به همین دلیل، در نظر گرفته می‌شوند که مدیران بیش اطمینان تأثیر زیادی بر نتایج شرکت دارند. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق، مشاهده گردید که بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها