بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه‌های فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی) دانشگاه تبریز بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از این جامعه، تعداد 215 مدیر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سرمایه فکری بونتیس و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیث استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (به روش همزمان) انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه‌ای) با عملکرد سازمانی در مدیران دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سویی سرمایه‌های انسانی، رابطه‌ای و ساختاری به ترتیب قادر به پیش‌بینی عملکرد سازمانی در مدیران هستند. بنابراین توجه به نقش سرمایه فکری می‌تواند بر عملکرد سازمانی مدیران تأثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها