بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات تاریخی به‌صورت پس رویدادی یعنی با استفاده از اطلاعات گذشته است. داده‌های واقعی شرکت‌ها به‌صورت پانل داده و سال شرکت موردبررسی قرارگرفته است. این کار با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چندگانه انجام می‌گردد. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده‌های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه‌تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 169 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سال‌های مورد بررسی بین سال‌های 1394 الی 1399 می‌باشد. همچنین از روش تحلیل رگرسیون (داده‌های تابلویی) برای آزمون فرضیات استفاده شده است. چسبندگی هزینه‌ها درواقع روند عدم تقارن اطلاعاتی را بیان می‌کند با این حساب که اگر تعادل بین هزینه‌ها و فروش در بازارهای مالی حفظ نشود در این باره شرکت‌ها هزینه‌های زیادی را متحمل خواهند شد زیرا سهامداران و سرمایه‌گذاران در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه‌ای را حس خواهند کرد و ناهنجاری سرمایه‌ای را به وجود خواهند آورد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از این است که بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود دارد. همچنین یافته‌های آزمون دوم نشانگر این است که تمرکز مالکیت رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه‌ها را تعدیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها