مسئولیت اجتماعی، مدیریت ریسک شرکت و مدیریت درآمد واقعی؛ شواهدی از اعتماد مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

چکیده

مدیریت ریسک انگیزه اقتصادی یک مدیر را برای تخصیص برخی از منابع شرکت به منظور افزایش فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تقویت می‌کند. برخلاف تکنیک‌های مرسوم مدیریت ریسک، مدیریت ریسک شرکت الگوی جدیدی برای مدیریت مجموعه ریسک‌هایی است که سازمان‌ها با آن مواجه هستند و سیاست‌گذاران همچنان بر مکانیسم‌هایی برای بهبود حاکمیت و مدیریت ریسک شرکت تمرکز می‌کنند. حمایت فزاینده ای برای این استدلال وجود دارد که سازمان ها عملکرد خود را با استفاده از مدیریت ریسک شرکت بهبودمی بخشند از این هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا مدیریت درآمد واقعی و اعتماد مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمعناداری دارند؟ جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1395 تا 1400 با نمونه مشتمل بر 185 شرکت و رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت رابطه مستقیم و معناداری دارند. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که مدیریت سود واقعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تأثیر معناداری دارد. و نیز نتایج فرضیه سوم حاکی از آن است که اعتماد مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها