تاثیر راهبردهای تجاری بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 کارشناسی حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر، قزوین، ایران.

3 کارشناسی حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

4 کارشناسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار را منتشر کرده است، اندازه‌گیری می‌کند. از این رو، واکنش‌های متفاوت سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش‌های متفاوت بازار می‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای تجاری بر ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از اطلاعات 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های بین 1399-1392 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که بین راهبرد تجاری رهبری در هزینه و ضریب واکنش سود ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین راهبرد تجاری تمایز محصول و ضریب واکنش بازده غیرعادی سهام به سود و ضریب واکنش بازده غیرعادی انباشته سهام به سود ارتباط منفی و معناداری وجود دارد اما بین راهبرد تجاری تمایز محصول و ضریب واکنش بازده سهام به سود ارتباط معناداری یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند در راستای کاهش وقوع بحران‌های مالی ناگهانی در اقتصاد سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها