تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، مالکیت خانوادگی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، مالکیت خانوادگی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش کاربردی، توصیفی- همبستگی از شیوۀ پس رویدادی استفاده‌شده است. بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. دورۀ زمانی مطالعه شامل سال‌های 1390 تا 1399 و نمونۀ برگزیده به روش جامعه در دسترس، متشکل از 143 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در طبقه‌بندی داده‌های گردآوری‌شده از نرم‌افزار اکسل و در بررسی آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار R استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد. بین شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود ندارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را تعدیل نمی کند. کیفیت حسابرسی رابطه بین شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و کارایی سرمایه گذاری را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها