مسئولیت حسابرس و وجه نقد مازاد نگهداری شده: شواهدی از حق الزحمه حسابرسی شرکت های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، دانشجوی دکتری حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هزینه حسابرسی، از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کنند. عوامل مختلفی می تواند بر هزینه حسابرسی مؤثر باشد از جمله این عوامل می توان به میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها دولتی و غیر دولتی و حتی شرکت های با رتبه بالا و پایین اشاره کرد ما در این مقاله، واکنش حسابرسان نسبت به میزان هزینه حسابرسی با توجه به میزان نگهداشت وجه نقد شرکت ها دولتی و غیر دولتی بررسی شده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 80 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1394 تا 1399 جمع آوری گردیده است. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه رگرسیون چند متغیره(خطی) و استفاده از ازمون وونگ است که به بررسی رابطۀ بین مسئولیت حسابرس و وجه نقد مازاد نگهداری شده می پردازد. نتایج نشان میدهد که با ثابت نگه داشتن عوامل دیگر، بین نگهداشت وجه نقد و هزینه حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد و منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت های دولتی و غیر دولتی و حتی شرکت های با رتبه بالا و پایین واکنش نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها