بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 تا 1399 هستند که به وسیله روش حذف سیستماتیک از بین آنها در نهایت 80 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های همبستگی میباشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی این شرکتها استفاده شده است.در نهایت نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بین افشای داوطلبانه مسئولیت‌های اجتماعی واندازه حسابرس رابطه ای وجود ندارد.همچنین بین افشای داوطلبانه مسئولیتهای اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد و در نهایت اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت های اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی اثرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها