بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای، شیروان، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

4 کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرس دیوان محاسبات.

چکیده

تصاحب منابع شرکت از طریق معاملات با اشخاص وابسته، در کشورهای توسعه‌یافته مرسوم است، اما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی بیشتر دیده می‌شود. امروزه، فرصت‌طلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، یکی از عوامل کاهش ارزش بازار سرمایه به‌ویژه در کشورهای آسیایی می‌باشد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از یک نمونه متشکل از 96 شرکت است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهنده آن است که بین حسابرس داخلی و معاملات با اشخاص وابسته ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط منفی بین حسابرس داخلی شرکت با حق‌الزحمه حسابرسی است.

کلیدواژه‌ها