بررسی تأثیر اهرم مالی و پاداش مدیریتی و نوسان‌پذیری بازده سهام شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اهرم مالی و پاداش مدیریتی و نوسان‌پذیری بازده سهام شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش‌ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد. به این منظور تعداد 1420 سال- شرکت (142 شرکت) طی بازه زمانی 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مالی با استفاده از داده‌های تابلویی با بهره‌گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته تجزیه‌وتحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام‌شده در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد پاداش موجب افزایش نوسان‌پذیری بازده سهام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر با افزایش انگیزش‌های اختیاری مانند پاداش، می‌توان میزان نوسان‌پذیری بازده سهام میران را افزایش داد. همچنین شواهد نشان داد اهرم مالی تأثیر تضعیف‌کنندگی بر رابطه مثبت بین انگیزش‌های اختیاری در پاداش جاری و نوسان‌پذیری بازده دارد.

کلیدواژه‌ها