تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش جهت‌گیری زیست محیطی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری منطقه 11تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطی می‌باشد‌‌‌. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران می‌باشد، که با نمونه‌گیری از فرمول کوکران برای جامعه محدود، تعداد250 نفر از آنها برای جمع‌آوری داده‌ها انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند‌‌‌. متغیر مستقل اصلی در این تحقیق مدیریت منابع انسانی استراتژیک می‌باشد‌‌‌. متغیر وابسته اصلی عملکرد زیست محیطی است. متغیر جهت‌گیری زیست محیطی داخلی به عنوان متغیر تعدیلگر و متغیر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به محیط زیست به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است‌‌‌. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی.ال.اس استفاده شد‌‌‌. نتایج تشان داد که تمام فرضیات مورد تأیید هستند و تأثیر متغیرهای درنظر گرفته شده در مطالعه بر عملکرد زیست محیطی تأیید میشود.

کلیدواژه‌ها