تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد تأثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روشش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول نشان می‌دهد که متغیر سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد دارد؛ یعنی به عبارتی سوابق تحصیلی مدیرعامل بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج فرضیه فرعی اول حاکی از آن است که متغیر تعاملی خودشیفتگی مدیرعامل (عکس مدیرعامل)* سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد دارد؛ و نتایج فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی خودشیفتگی مدیرعامل (پاداش مدیرعامل)* سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد دارد.

کلیدواژه‌ها