نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

در این تحقیق نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان بخش حسابداری شرکت‌های استان فارس می‌باشد. با توجه به اینکه جامعه آماری محدود می‌باشد، کل جامعه آماری که برابر با نامحدود است و بر اساس نمونه گیری کوکران 384 نفر بوده به عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده‌اند، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای PLS صورت ‌گرفته است. یافته‌ها نشان داد نقش آگاهی (آگاهی از اطلاعات رقبا، مشتریان و بازار) و همچنین بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت موجب بهبود تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها می شود. همچنین یافته ها نشان داد بین درک استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها