تاثیر ویژگی‌های فرآیند حسابداری بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری در سازمان‌ بیمه مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی حسابداری، واحد رودبار، دانشگاه آزاد اسلامی، رودبار، ایران.

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر ویژگی‌های فرآیند حسابداری بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری در سازمان بیمه مرکزی با بهره‌‌گیری از متدلوژی تحلیل آماری، در محیط SPSS انجام شد. جامعه موردمطالعه این پژوهش را می‌توان به دو گروه کلی شامل: گروه اول دربرگیرنده‌ اساتید صاحب نظر، گروه دوم دربرگیرنده متخصصان حسابداری و IT و مدیران مالی و یا سمت‌‌های مشابه در سازمان‌ بیمه مرکزی، دسته‌‌‌‌بندی نمود. حجم نمونه این پژوهش برابر است با 96 نفر از خبرگان در دسترس که با ترکیبی از دو روش نمونه‌‌‌‌گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه‌‌‌‌گیری گلوله برفی، در فاصله زمانی تابستان 1400 گردآوری شدند. از آنجایی که علامت ضریب همبستگی، شیب خط رگرسیون است، بین مراحل فرآیند حسابداری (X2) و اجزای سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه مثبت و کاملاً معناداری وجود دارد، زیرا ضریب همبستگی بین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برابر با 0.913 محاسبه شده است. از طرفی، بین مراحل فرآیند حسابداری و ویژگی‌های فرآیند حسابداری رابطه مثبت و کاملاً معناداری وجود دارد، زیرا ضریب همبستگی بین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برابر با 0.836 محاسبه گردید. بین متغیرهای حسابداری مدیریت سازمان‌های دولتی (X4) و اجزای سیستم های اطلاعاتی حسابداری نیز رابطه مثبت و کاملاً معناداری وجود دارد، زیرا ضریب همبستگی بین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برابر با 0.838 محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها