آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

چکیده

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثارو پیامدهای گسترده این فرایند برابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. شرکت‌ها در بازارهای نوظهور دارای پیشینه، انگیزه‌ها و پیامدهای اقتصادی متفاوتی با توجه به بین المللی شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) هستند. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 125 شرکت است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به تخمین فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد بین المللی سازی شرکت‌ها بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد یعنی با افزایش بین المللی سازی (صادرات و فروش خارجی شرکت‌ها)، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها