بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

اخیراً اهداف شرکت‌ها از بیشینه‌سازی ثروت سهامداران به توجه به منافع تمامی ذینفعان تغییر پیدا کرده است. گزارش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت معیار مناسبی جهت ارزیابی میزان توجه شرکت‌ها به ذینفعان شرکت‌ها ازجمله جامعه می‌باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1398 می‌باشد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بهره‌وری کارکنان موجب تشدید رابطه یاد شده می‌شود.

کلیدواژه‌ها