تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

ارزش یک شرکت از منظر سرمایه گذاران ، موضوعی با اهمیت می باشد . چگونگی عملکرد ، بازده و سودآوری یک شرکت در تعیین ارزش یک شرکت اثربخش می باشد . سرمایه گذاران و سهام‌داران همواره به دنبال انتخاب شرکتی جهت سرمایه گذاری هستند که از ارزش بالایی برخوردار بوده و اطمینان مورد نیاز آنها در ارتباط با عملکرد شرکت و اطلاعات مالی ابرازی را فراهم آورد .از آنجا که حسابرسان با بررسی صورتهای مالی و ارائه گزارشی مبنی بر صحیح ، کامل و بی طرفانه بودن اطلاعات، نقشی پررنگ و ویژه در این اطمینان بخشی به سرمایه گذاران دارند؛ در این پژوهش به بررسی ویژگی های حسابرسی و تأثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این راستا 176 شرکت به عنوان نمونه ، از طریق حذف سیستماتیک در فاصله سالهای 1390 تا 1398 ، با هدف بررسی تأثیر معیارهای کمیته حسابرسی ( اندازه ، تخصص و استقلال ) و معیارهای حسابرس مستقل ( اندازه ، تخصص و استقلال ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق مبین آن است که ویژگی های کمیته حسابرسی ،تأثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد و نیز بیان میکند که از میان ویژگی های حسابرس مستقل ، تخصص تأثیری مثبت و استقلال حسابرس تأثیری معنادار و مستقیم بر ارزش شرکت دارد . همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه موسسه حسابرسی تأثیری معنادار و منفی و نیز دوره تصدی حسابرس اثری مثبت ، بر ارزش آتی شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها