کیفیت حسابرسی در جهت خلق ارزش : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

یکی از عواملی که می‌تواند سبب ایجاد ارزش افزوده در شرکت‌ها باشد، انجام حسابرسی است. حسابرسی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین استفاده‌کنندگان و ارائه-دهندگان صورت‌های مالی، می‌تواند اثرات مخرب جدایی مالکیت از مدیریت را برطرف کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت حسابرسی در حهت خلق ارزش است جهت تحقق این هدف، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394 تا 1398 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته‌اند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچه حسابرس سهم بیش‌تری از شرکت‌ها در یک صنعت را مورد رسیدگی قرار دهد، ارزش افزوده بیش‌تری در شرکت مورد رسیدگی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها