واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

نظر به اینکه در عصر حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست که کاهش فقر در گرو رشد شتابنده و متوازن اقتصادی است و این مهم جز به واسطه افزایش سرمایه‌گذاری میسر نخواهد بود؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه شپترو به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان امور مالی شپترو در سال 1398 بوده و با عنایت به کیفی بودن رویکرد پژوهش، حجم نمونه تا حد اشباع در نظر گرفته شد و جمع‌آوری داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختارمند انجام گردید. یافته‌ها نشان داد از دیدگاه کارکنان شپترو، صنعت پتروشیمی با تهدیدها و فرصت‌هایی مواجه است که در 7 دسته طبیعی، اقتصادی، فنی و پروژه‌ای، سیاسی، اهداف و استراتژی‌ها، مخاطرات و ارزش‌ها و نقاط قوت قرار می‌گیرند. از بین عوامل ذکر شده، به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل فنی و پروژه‌ای پررنگ‌ترین نقش را دارا بوده‌اند. در عوامل اقتصادی مولفه تورم، در عوامل سیاسی مولفه فساد و خط قرمز بوروکراسی و سایر عوامل سیاسی و در عوامل فنی و پروژه‌ای مولفه طرح‌های توسعه شرکت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پروژه‌های موجود در فاز خرید و اجرا پررنگ‌ترین تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها