تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، استادیار موسسه آموزش عالی بصیر آبیک، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه عالی غیرانتفاعی بصیر آبیک، قزوین، ایران.

چکیده

تعامل بین هیئت‌مدیره و مدیران نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و عملکرد شرکت ایفا می‌کند. علت متنوع سازی جغرافیایی شرکت، بهره‌مندی از مزایای گسترش اقتصادی است که بر عملکرد شرکت و ثروت سهامداران نیز تأثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 الی 1397 می‌باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری برقرار است و دوگانگی وظایف مدیرعامل موجب تعدیل این رابطه می‌شود.

کلیدواژه‌ها