نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداخته است. این پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان 8 شرکت صنایع غذایی شهرک صنعتی کاوه است که تعداد آن ها 120نفر براورد شده است. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از روش خوشه ای 92 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach درسال ۱۹۹۰ با 8 سوال، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط چن و گونگ در سال ۲۰۰۹ با 16 سوال می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فرضیه اصلی، اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد، فرضیه فرعی اول اخلاق کسب و کار در بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد ، فرضیه فرعی دوم اخلاق کسب و کار در بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد و فرضیه فرعی سوم اخلاق کسب و کار در بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد و فرضیه فرعی چهارم، اخلاق کسب و کار در بعد فعالیت های خیرخواهانه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد. در این پژوهش همه پنج فرضیه تایید می گردد.

کلیدواژه‌ها