بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران،

چکیده

اخیراً افزایش عمده در بدهی‌های شرکت‌ها در بسیاری از کشورها مانع رشد اقتصادی شده است. این امر به نوبه خود موجب نگرانی‌هایی شده که نشان دهنده سدی برای بهبود اقتصادی می‌باشد. مطالعه حاضر بررسی کرد آیا مازاد بدهی در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران موجب محدود شدن عملکرد جاری می‌شود. برای این منظور داده‌های مربوط به 64 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 تا 1398 (320سال - شرکت) جمع‌آوری شد که بر اساس معیارهای پژوهش در طبقه شرکت‌های کوچک و متوسط قرارگرفته بودند. برای سنجش مدل اقتصادسنجی پژوهش که در قالب مدل داده‌های ترکیبی (پانل) بررسی گردید، از نرم افزارهای ویوز و استتا و مدل رگرسیون پروبیت استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد مازاد بدهی در سال قبل، تاثیر منفی چشمگیری در میزان استخدام سال جاری داشته است. هم‌چنین شرکت‌های دارای مازاد بدهی با تنش مالی بیشتری روبرو هستند. نتایج هم‌چنین بیان کرد میزان مازاد بدهی، تاثیری در میزان سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت ندارد.

کلیدواژه‌ها