بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تکنولوژی ‌های مدرن تقریبا هر جنبه از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده ‌اند که منجر به تغییرات چشمگیر در عرصه کسب ‌و کار می‌شود. راه‌ حل‌ های تجاری و تجارت الکترونیک تجارت را تسهیل می‌ کند و امکان تکمیل فرآیندهای تجاری برای صادرات و واردات در حداقل زمان و هزینه را فراهم می ‌سازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات می باشد. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و اساتید حوزه صادرات بوده اند و تعداد نمونه 100 نر در نظر گرفته شده است. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه مدیریت بازرگانی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.79 محاسبه شد. این پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین متخصصان و اساتید حوزه صادرات در شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد به همین جهت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن بود که نشان داد که تجارت الکترونی با ضریب Beta=0.864 تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه صادرات دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون (R=0.864) به این معنا بود که رابطه مستقیمی میان تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) و توسعه صادرات (متغیر مستقل) وجود دارد. در کل نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده تمامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها