تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش ، بررسی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور 125 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رشد شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی بلند مدت به دارایی‌ها و ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد. ولی بر رابطه بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی‌ها و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها