حسابداری ذهنی

نوع مقاله : توصیفی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، واحد فارسان، دانشگاه آزاد اسلامی، چهار محال و بختیاری، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی می‌کوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقهبندی و ارزیابی می‌کنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیم‌ها نه تنها آنها را جداگانه بررسی می‌کنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجه‌های تصمیم اثر‌گذار است. لذا، یافته‌ها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیم‌گیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی می‌کند و بر اساس آن شرایط تصمیم می‌گیرد. حسابداری ذهنی در زمینۀ مالی‌- رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش‌ توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریۀ حسابداری ذهنی به‌منظور توضیح تصمیم‌گیری‌های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده‌های آن برای تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی و افشاگری‌های اختیاری نیز‌ اجراشدنی هستند.

کلیدواژه‌ها