بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک بر تعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بانک ملی تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران.

3 دکتری حسابداری و عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

چکیده

این پژوهش با موضوع بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک برتعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در بانک ملی تبریز انجام پذیرفته است. برای این منظور یک فرضیه اصلی وشش فرضیه فرعی طرح شده است. در این پژوهش متغییر مستقل پژوهش شامل متغیرهای اتحاد استراتژیک و تسهیم دانش می باشد و تعالی سازمانی متغیر وابسته این پژوهش می باشد. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه پرسنل صفی در بانک ملی تبریز می باشد که تعداد آنها حدود 450 نفر تعیین گردیده است. به منظور تعیین حجم نمونه نیز از روش نمونه گیری در تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است که بر اساس این روش حجم نمونه مورد مطالعه 270 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و پایایی پرسشنامه های اتحاداستراتژیک، تعالی سازمانی، تسهیم دانش به ترتیب برابر 0.951، 0.945، 0.821 می باشد. دراین پژوهش برای تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها در نرم افزارهای Spss 25 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سازه‌های اتحاد استراتژیک (ظرفیت فنی شرکاء، ساختار اتحاد، نوع اتحاد، روابط شرکای اتحاد، ظرفیت جذب و موفقیت مشارکت) با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کلانشهر تبریز تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها