نویسنده = میلاد پوراسد نداف
بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 61-73

میلاد پوراسد نداف؛ سینا آقابیگی روزبهانی؛ فرزین خوشکار