دوره و شماره: دوره 5، شماره 61، مرداد 1401 (تابستان جلد دوم) 
تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

صفحه 1-16

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ سهیلا تیمورپور


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول