دوره و شماره: دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد اول) 
7. روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی

صفحه 89-101

امنه گرامی؛ نرجس شهری؛ فاطمه عابدی؛ عاطفه احمدی


شماره‌های پیشین نشریه