دوره و شماره: دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد اول) 
روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی

صفحه 89-101

امنه گرامی؛ نرجس شهری؛ فاطمه عابدی؛ عاطفه احمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول