دوره و شماره: دوره 3، شماره 25، تابستان 1399، صفحه 1-170 (تابستان جلد اول) 
5. مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم

صفحه 54-68

شکیبا یوسف پور؛ زهرا حاصل دوست؛ احمد هوشمند؛ امیر شمس