دوره و شماره: دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 1-170 (بهار جلد دوم) 
1. وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی

صفحه 1-13

نادر نقش بندی؛ وحید خسروی؛ امین حیدری؛ یاسر حیدری