نویسنده = علی تیرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 63-74

سعید اکبرپور؛ اسد راستکار منافی؛ علی تیرآبادی


2. تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 41-62

نادر بهلولی؛ حسین جباری خامنه ای؛ علی تیرآبادی؛ پیمان تیرآبادی