کلیدواژه‌ها = خطر سقوط قیمت سهام
ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 48-63

سودا نجارپور حسنی؛ علی اکبر نونهال نهر