نویسنده = سیده منصوره حسینی
نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 18-31

سیده منصوره حسینی؛ محمد اسمعیلی جمکرانی؛ فرزین خوشکار