نویسنده = مرضیه خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 150-167

قدرت اله برزگر؛ مرضیه خلیلی