نویسنده = محمد صادق جعفرزاده بی شک
تعداد مقالات: 6
1. ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 80-96

معصومه حاجی علیزاده؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


2. رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 57-69

قاسم محمدپور؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


3. تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 29-47

سامان ایمانی؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


4. تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 116-133

مریم مدبری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


5. تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 82-100

پریسا کلانتری فر؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


6. ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 11، تابستان 1398، صفحه 76-92

سمیه خواجه نصیری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک