نویسنده = مینا شیخی گرجان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس

دوره 2، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 77-90

زهرا شادابی؛ مینا شیخی گرجان؛ داود پناهی


شماره‌های پیشین نشریه