نویسنده = اله کرم صالحی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-47

محمد مرادی؛ اله کرم صالحی؛ فریده رشیدی


2. تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 60-71

اله کرم صالحی؛ طاهر قیصری؛ علی تامرادی