اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید شیپوریان

حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

sheiporiangmail.com
09143033712

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن همتی

حسابداری استادیار،
عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی پرندک
مشاهیر حسابداری ایران
عضو هیات مدیره انجمن حسابداری ایران

hemmati_h433yahoo.com

دکتر رسول برادران حسن زاده

حسابداری دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

drh313gmail.com

دکتر یونس بادآورنهندی

حسابداری دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

badavarnahandiiaut.ac.ir

دکتر حسین پناهیان

مدیریت بازرگانی-مالی دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

h.panahianiaukashan.ac.ir

دکتر عسگر پاک مرام

حسابداری دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

pakmaramgmail.com

دکتر نادر رضایی

حسابداری و مدیریت مالی دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

nader.rezaeibonabiau.ac.ir

دکتر سعید انورخطیبی

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

anvarkhatibi1980gmail.com

دکتر علی اکبر نونهال نهر

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

anonahalgmail.com

دکتر مجتبی رمضانی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

m.ramazaniyahoo.com

دکتر مهدی زینالی

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

dr.zeynaligmail.com

دکتر حیدر محمدزاده سالطه

حسابداری دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

salteh2008gmail.com

دکتر رسول عبدی

حسابداری دانشیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

abdi_rasoolyahoo.com

دکتر یعقوب اقدم مزرعه

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

aghdam.accgmail.com

دکتر صابر جلیلی

حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

accounting.jaliliyahoo.com

دکتر نادر نقش بندی

حسابداری استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

nader_naghshbandiyahoo.com

دکتر حبیب اله نخعی

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

habibollahnakhaeiyahoo.com

دکتر مجید مرادی

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

m.moradihnkh.ac.ir

دکتر آرش درخشان مهر

حسابداری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

mehr_arashyahoo.com

دکتر فرزین خوشکار

حسابداری استادیار
موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

f.khoshkarhnkh.ac.ir

دکتر محمد نوروزی

حسابداری مدرس دانشگاه گنبدکاووس

mohammad_n488yahoo.com

دکتر عباس قدرتی زوارم

حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای شیروان

abbas.ghodratizoeramgmail.com

دکتر قادر بابایی

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

babaei.acgmail.com

دکتر علی جعفری

حسابداری استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

jafari.ali.iaugmail.com

دکتر محمد محمدی

حسابداری موسسه آموزش عالی پرندک

mkz.mohamadigmail.com

دبیر اجرایی

لیلا نوری

مهندسی کامپیوتر -

accounting.2002gmail.com

گرافیست

مهدی بختیاری

حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری

m.bakhtiari91gmail.com

آمارگر

محمدعلی میرزامحمدی

حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری

ali.acc313gmail.com

مدیر نشریه

بهنام دهقانیان

مدیر نشریه

jamv.infoyahoo.com