دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-100 
لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی

صفحه 1-13

رسول برادران حسن زاده؛ یوسف قنبری؛ محمدرضا برنا