دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-100 
تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس

صفحه 1-18

حسن همتی؛ محمدرضا مهربان پور؛ مهدی محرابی زاده