نمایه نویسندگان

آ

 • آذربراهمان، جلال بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • آذربراهمان، علیرضا بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • آذین فر، آرش جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • آقایی، حدیث تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]

ا

 • اباذری انگرابی، فرزاد بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 82-97]
 • ابافت، امید رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 1-14]
 • اتابکی، آیدا بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 84-96]
 • احمدنژاد، محمد بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • احمدی، شهرزاد بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 1-12]
 • احمدی، محسن آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 89-104]
 • احمدی، محسن تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 122-133]
 • احمدی، محسن تاثیر سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 98-110]
 • احمدی، محسن بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر استراتژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 51-64]
 • احمدی، محسن بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر محتوی اطلاعاتی قیمت سهام [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 91-103]
 • احمدی، محمد بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]
 • احمدی حصار، فرشاد بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پتروشیمی ‏بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 72-89]
 • احمدی فر، مریم تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 73-84]
 • اره کش سلماسی، محمد تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]
 • استوار، میمنت تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 76-88]
 • اسدی، امیرحسین بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 64-76]
 • اسکندری، علیرضا تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • اصغرپور، علیرضا بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 62-76]
 • افلاطونی، عباس تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • اکبری، شیما تاثیر سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 98-110]
 • امیدوار، ناصر بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • امیری، مهدی بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پتروشیمی ‏بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 72-89]
 • امینی، حمید مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • اندام، فرشاد ارائه الگوی انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 1-22]
 • انصاری، فریبا توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]
 • انورخطیبی، سعید توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]
 • ایران زاده، سلیمان بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]

ب

 • بابایانی خواجه نفس، یوسف کیفیت حسابرسی در جهت خلق ارزش : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 49-62]
 • باقرزاده خواجه، مجید بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • باقرنژاد، شهریار بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • باقری ریزی، سوده بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]
 • بخشی، حسین بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 47-66]
 • بدیعی، حسین تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • براتی، فرید بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • برادران حسن زاده، رسول تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 123-138]
 • برزگر، معصومه بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 34-47]
 • برزویی چقاگلانی، سعید مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 37-50]
 • برشجان، سپیده بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • بندریان، امیرعلی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 104-121]
 • بهرامی، محمد تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • بیات، علی بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 77-88]
 • بیات، علی بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 135-147]
 • بیات، علی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 18-32]
 • بیداروند، رضا تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • بیداروند، رضا رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • بیداروند، رضا تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 122-134]
 • بیرالوند، یاسر تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]

پ

 • پارسایی، ابوذر بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • پاکدلان، سعید بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • پاک مرام، عسگر بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 82-97]
 • پرویزلو، ناصر ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • پناهی، نجمه نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • پهلوانی، علیرضا تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 61-83]
 • پورغفار، جواد رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 1-19]
 • پورغفار، جواد رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 1-14]
 • پورمهدیان، حسین گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 98-114]
 • پور موسی، علی اکبر بررسی تأثیر نقدینگی شرکت بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 53-64]
 • پورنجاتی، مهدی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 13-28]
 • پیرزاد، علی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • پیرو، داود تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 136-148]

ت

 • تشکری، مرتضی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 64-76]
 • تقی ملا، محمد بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 96-113]
 • تقی ملا، محمد درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]

ث

 • ثمری، محمدحسین بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 84-96]

ج

 • جامی، مینا معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • جاهدی، سودا توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 17-30]
 • جاوید، اسمعیل بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • جاوید تیکمه داش، حسن عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • جباری، سهیلا تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • جدالی، فرشید اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 1-12]
 • جدالی، محمد اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 1-12]
 • جعفری، رضا بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 123-131]
 • جعفری، رضا بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 1-8]
 • جعفری، علی تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • جعفری، علی رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • جعفری، علی بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • جعفری، علی تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • جعفری، علی ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • جعفری، علی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 122-134]
 • جعفری باغنی، پوران ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • جنگی، سمیه بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • جوانمرد، حدیث بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 1-12]
 • جودکی چگنی، زهرا عینیت‌گرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 98-112]
 • جودکی چگنی، زهرا نهادگرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 19-35]
 • جوکار، فیروزه نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]

چ

 • چهارمحالی، شهرام مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]

ح

 • حاجی زاده، مسعود بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • حاجیها، زهره نقش هوش مصنوعی در تحقق اهداف حسابرسی صورت های مالی: پیامدها و راهکارها [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 127-135]
 • حجت دوست، سجاد تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • حسام، سمیه بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • حسین زاده، آوات تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • حسینی، سیدعلی مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 37-50]
 • حقانی، بهمن بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن بر سلامت سازمانی ( مطالعه موردی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 106-122]
 • حقیقی، امان الله بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • حیدرائی، جمیله بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • حیدری، صدیقه واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 29-36]
 • حیدری، مجتبی بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 116-132]

خ

 • خانجانی، حسین بررسی رابطه مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 36-45]
 • خان محمدی، محمد بررسی موانع بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی مستقل [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 100-114]
 • خداداده ی شاملو، ناصر بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • خردمند، علی ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 17-35]
 • خطیبی، حانیه تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • خطیری، محمد تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • خوشکار، فرزین رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • خوشکار، فرزین بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • خوشکار، فرزین بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • خوشکار، فرزین تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 76-88]
 • خوشکار، فرزین تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 136-148]
 • خوشکار، فرزین توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 17-30]
 • خوشکار، فرزین تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • خوشکار، فرزین نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • خوشکار، فرزین تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]
 • خوشکار، فرزین اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 23-36]
 • خوشکار، فرزین تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]

د

 • داداش زاده، قادر نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 1-18]
 • داداش زاده، قادر نقش مالکیّت دولتی بر رابطه بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و سرمایه‌گذاری بیش از حد [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 69-85]
 • دادبه، فاطمه رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • دادبه، فاطمه تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 39-52]
 • دادبه، فاطمه تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 61-83]
 • دارابی، رویا تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 13-33]
 • دارابی، رویا بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 33-44]
 • دارابی، علی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • داروغه حضرتی، فاطمه نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 111-130]
 • داروغه حضرتی، فاطمه ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 17-35]
 • دانشیار، فاطمه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • دانشیار، فاطمه آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • دانشیار، فاطمه بررسی ارتباط سطوح استراتژی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 109-119]
 • درخشان، جواد تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 13-33]
 • درخشان، جواد بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 33-44]
 • درخشان، جواد مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]
 • درخشان، جواد بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • درخشان، جواد بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 29-40]
 • دشتبانی، قاسم بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 122-135]
 • دشتبانی، قاسم اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 139-157]
 • دهپور، پرستو محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 139-149]
 • دهدار، فرهاد بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 116-132]
 • دهدار، فرهاد بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]

ر

 • رازمنش، فاطمه بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 12-41]
 • رازمنش، فاطمه تاثیر مدیریت سود واقعی بر پایداری و آگاهی بخشی سود [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 1-18]
 • رازمنش، فاطمه بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 96-113]
 • رازمنش، فاطمه اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت‌ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 61-75]
 • رازمنش، فاطمه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 31-47]
 • رازمنش، فاطمه درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • رازمنش، فاطمه هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 37-50]
 • راسفیجانی، علی اصغر تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 136-148]
 • رجایی زاده هرندی، احسان بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 20-34]
 • رجایی زاده هرندی، احسان تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 45-61]
 • رجایی زاده هرندی، احسان تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • رجایی زاده هرندی، احسان بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ثبات سود: آزمون فرضیه اثر متنوع سازی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 67-81]
 • رجایی زاده هرندی، احسان مطالعه نقش تعدیل‌گری استراتژی تجاری بر میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 46-65]
 • رحمانی، روح الله بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 90-101]
 • رحمانی نوجه ده، حسین ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • رحمانی نوجه ده، حسین عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • رده، توران مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل‌گر رقابت در بازار محصول [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 84-97]
 • رستمی، عباس تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 18-32]
 • رستمی جاز، حمید بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • رستمی جاز، حمید نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 65-78]
 • رشبری دیباور، الناز ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • رضایی اصل، رامین بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • رضوانی، رسول تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 41-52]
 • رمضان زاده زیدی، عباس نقش تعدیل کنندگی کمیته حسابرسی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 16-28]
 • رمضان زاده زیدی، عباس بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 62-76]

ز

 • زارع زاده مهریزی، سمیه بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب و توانایی مدیریتی بر حق‌الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 126-143]
 • زارعی کردشولی، شکوفه فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 53-65]
 • زرین ساز سرخابی، فیروزه عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]

س

 • سائلی، پریسا تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • سائلی، مهسا تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • ساعدی، فاطمه تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]
 • ساقیان، معصومه تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • سالاری اسکری، جواد وارسی استرس حسابرس [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 114-126]
 • سامانیان، سعید بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 104-121]
 • سامانیان، علیرضا بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 104-121]
 • سعیدی، حمید بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 77-88]
 • سعیدی فر، ساجده فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 53-65]
 • سلطانی نژاد، مجتبی بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 90-101]
 • سلیمانپور، صدیقه بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 1-12]
 • سوری، ابوذر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 31-47]
 • سیاهوشی، مهدی رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 50-66]
 • سیاهوشی، مهدی رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 17-31]
 • سیاهوشی، مهدی تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 16-27]
 • سیاهوشی، مهدی تاثیر ویژگی‌های فرآیند حسابداری بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری در سازمان‌ بیمه مرکزی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • سیفی گواهر، لیلا توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]

ش

 • شرهانی، الناز بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 122-138]
 • شریف زاده دربان، ستی بررسی تأثیر نقدینگی شرکت بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 53-64]
 • شریفی، مریم عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • شفیعی بافتی، حسین وارسی استرس حسابرس [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 114-126]
 • شفیعی علویجه، نفیسه تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 45-61]
 • شکوهی منش، فاطمه تاثیر شفافیت اطلاعات بر رابطه بین تجدید ارایه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 29-47]
 • شماخی، حمیدرضا بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 144-155]
 • شماخی، حمیدرضا بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت در طول همه گیری COVID-19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 82-97]
 • شمس، امیر بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 90-101]
 • شمس، امیر معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • شمشیری پورمنفرد، علیرضا تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 67-86]
 • شهابی نسب، علی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • شهباززاد، عسگر نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 44-58]
 • شیخ نظر، مجتبی بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • شیری، اسماعیل مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل‌گر رقابت در بازار محصول [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 84-97]

ص

 • صالح، محمدمهدی تأثیر معنویت بر بهبود عملکرد شغلی در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 112-122]
 • صالحی، مژگان بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر استراتژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 51-64]
 • صحراری، ناصر بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • صحراری، ناصر تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • صداقت، علی بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 135-147]
 • صدری، ندا نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 65-78]
 • صراف، فاطمه بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • صفر پور، مریم تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • صفرزاده، محمدحسین محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 139-149]
 • صلحی فام اصل، ملیحه بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • صلحی فام اصل، ملیحه تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]

ط

ع

 • عاقلی، طاهره اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 23-36]
 • عباسی، حسین بررسی نقش هزینه‌های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 85-95]
 • عباسیان، محسن ابهامات کیو توبین در ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 51-60]
 • عبداله پور، فاروق بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • عبداله پور، فاروق آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • عبداله پور، فاروق بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • عبداله پور، فاروق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • عبدلی، محمدرضا بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 13-28]
 • عرب‌خراسانی، مسعود بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 20-34]
 • عزتی، زیبا بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • عزتی، نسیم تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 35-50]
 • عزتی، نسیم ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • عزیزی، نادر مطالعه تأثیر محدودیت‌های مالی بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هزینه تأمین مالی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 111-121]
 • عسگری، محمدجعفر تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 45-60]
 • عشوری، جابر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • عقیلی نسب، سیدرضا تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 73-84]
 • علی اکبری، محمدامین تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • عینی زاده، مهدی بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 48-66]

غ

 • غریب، حجت بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 48-66]
 • غلامرضائی، مهدی درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • غلامی، حسین بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 122-135]
 • غلامی، حسین اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 139-157]
 • غلامی قوام آباد، افسانه تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 94-106]
 • غیاثیان، مصطفی بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]

ف

 • فرازی، پروا ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • فراهانی، زهرا مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 136-155]
 • فراهانی، مهدی بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • فرهادتوسکی، امید رابطه بین مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 107-122]
 • فرهادتوسکی، امید بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 55-68]
 • فکور ثانی، لیلا تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 122-138]

ق

 • قادرزاده اسکویی، سیامک رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 1-19]
 • قجربیگی، مهسا بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکت ها و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 85-96]
 • قدرتی زوارم، عباس بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • قدمیاری، نسرین بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • قدمیاری، نسرین بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • قربانی اسفهلان، وحید نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 115-134]
 • قربانی اسفهلان، وحید تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس شرکت بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 16-33]
 • قربانی اسفهلان، وحید تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب و کار با نقش ریسک پذیری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 82-93]
 • قربانی اسفهلان، وحید بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 36-44]
 • قربانی گلپرور، مهیا بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 97-115]
 • قرچه مقدم، آذر بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگن سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 113-125]
 • قریشی، رضا بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • قزلباش، علی بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 42-49]
 • قزلباش، علی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 32-43]
 • قزلباش، علی بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 1-15]
 • قمری، وحید بررسی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به هدف استراتژیک بر عملکرد موثر و مزیت رقابتی شرکت [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 120-130]
 • قنبرزاده، مجتبی تبیین الگویی برای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی مدل‌های‌‌ کسب‌وکار [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 15-38]
 • قنبرزاده، مجتبی حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 89-101]
 • قنبرزاده، منیژه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 132-143]
 • قنبرزاده، منیژه تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 135-147]
 • قنبرزاده، منیژه تاثیر هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 45-60]
 • قنبری، علی تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]

ک

 • کریمی پور، امید بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 82-93]
 • کریمی دلدار، بهنام بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 65-83]
 • کمالی، رعنا تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 123-138]
 • کیامرثی، سحر تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 122-133]
 • کیانی، علی بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • کیانی قلعه سردی، مرجان آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 89-104]

گ

 • گرامی، آمنه فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 53-65]
 • گرامی، آمنه عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • گراوند، ناصر مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 144-155]
 • گرجی زاده، داود رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • گرجی زاده، داود بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • گرجی زاده، داود بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • گزدرازی، جواد مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 136-155]
 • گنجی زاده، سوده بررسی ارتباط سطوح استراتژی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 109-119]

م

 • مبشری، سجاد تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • مجید، کبیری تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 67-86]
 • محقق کیا، نرگس بررسی تأثیر قدرت بازار و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 65-82]
 • محمدزاده، حمیده رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 51-64]
 • محمدزاده سالطه، حیدر تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 132-143]
 • محمدزاده سالطه، حیدر تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 135-147]
 • محمدی، پریسا تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 65-83]
 • محمدی، محمد آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • محمدی، محمد تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 102-121]
 • محمدی، محمد بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 122-138]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 67-81]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • محمدی، محمد تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • مختاری، ویدا مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین همزمانی قیمت و نقدشوندگی سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 133-145]
 • مرادی، ظهیر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 1-12]
 • مرادی، مجید تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • مرادی، محمدحسین بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]
 • مرادی شهدادی، خسرو تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 73-84]
 • مرتضوی زیدی، مهرشاد نقش تعدیل کنندگی کمیته حسابرسی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 16-28]
 • مریداحمدی بزدی، زهرا نقش هوش مصنوعی در تحقق اهداف حسابرسی صورت های مالی: پیامدها و راهکارها [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 127-135]
 • مزینانی، سمیه اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 23-36]
 • مسکنی، مصطفی بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 47-66]
 • مسیحی پور، کورش بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 104-121]
 • مشهدی علی پوری، وحید ارتباط بین قرارداد بدهی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 28-44]
 • مصطفایی، فرید بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 110-121]
 • مطلبیان، مجتبی اثربخشی کمیته حسابرسی در تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت واقعی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 35-52]
 • مظاهری، خدیجه بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 47-66]
 • مظهری، زهرا تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 35-50]
 • مظهری، زهرا ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • معینی زاده، فاطمه تاثیر کارایی هیات مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت در شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 123-135]
 • مقری، مسیح بررسی رابطه احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 127-134]
 • ملا، الناز بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ثبات سود: آزمون فرضیه اثر متنوع سازی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 67-81]
 • ملکی، عاطفه تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • ملکی، عاطفه رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • ملکی، عاطفه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 122-134]
 • منیعی، زهرا رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • منیعی، زهرا بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • موسوی پور، سیده سمیه بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 55-68]
 • موسی زاده، مریم بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکت ها و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 85-96]
 • موقر، بنفشه تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 76-88]
 • مولوی، فرهاد بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 67-81]
 • مومنی، سید علی اکبر تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 102-121]
 • مومنی، مرضیه بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 20-34]
 • مومنی، مرضیه تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 45-61]
 • مومنی، منصور ارائه الگوی انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 1-22]
 • میرزاپور، روناک بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • میرزایی گودرزی، زهرا تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 39-52]
 • میرزایی مهر، غلامرضا تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 41-52]
 • میر عرب رضی، شیماء بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 13-28]
 • میرمعصومی، مهدی بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 98-110]

ن

 • نبی زاده، سید عارف اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت‌ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 61-75]
 • نبی زاده، سیدعارف بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 12-41]
 • نجارپور حسنی، سودا ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 48-63]
 • نجفی، بهنام بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • نخچیان، علی بررسی تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار مشتری گرا با نقش میانجی تجربه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 136-155]
 • نخعی، حبیب اله مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • نعمتی، محمود معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • نعمتی، مریم بررسی تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار مشتری گرا با نقش میانجی تجربه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 136-155]
 • نقدی پور بیرگانی، نعمت اله اثربخشی کمیته حسابرسی در تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت واقعی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 35-52]
 • نکوئی زاده، شکوفه ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 17-35]
 • نوذری نوبر، ناصر بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 144-155]
 • نوذری نوبر، ناصر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت در طول همه گیری COVID-19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 82-97]
 • نوراله زاده، نوروز بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 64-76]
 • نوراله زاده، نوروز بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 29-40]
 • نوربخش حسینی، زینب تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 122-138]
 • نوروزعلی، علیرضا بررسی نقش یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی شاهرود) [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 9-21]
 • نوروزی، محمد بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • نوری، سحر مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 136-155]
 • نوری، سروه بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق‌های عملکرد مدیرعامل [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 105-119]
 • نونهال نهر، علی اکبر ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 48-63]
 • نیک نفس، اسماعیل توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 17-30]

و

 • واحد دهکردی، نگین مطالعه نقش تعدیل‌گری استراتژی تجاری بر میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 46-65]
 • ورکش، زهرا تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 13-33]
 • ورکش، زهرا بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 33-44]
 • ورکش، زهرا مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]
 • ورکش، زهرا بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • ورکش، زهرا بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 29-40]
 • وزیری، نیلوفر تاثیر تحصیلات هیئت مدیره بر عملکرد زیست محیطی با تاکید بر شفافیت اطلاعاتی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 135-148]
 • وصال، علی تبیین الگویی برای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی مدل‌های‌‌ کسب‌وکار [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 15-38]
 • وقفی، سید حسام تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 122-138]
 • وقفی، سید حسام تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 45-60]
 • ویسی نصرت آباد، منوچهر ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]

ه

 • هاشمی دهکردی، سید جمال تبیین الگویی برای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی مدل‌های‌‌ کسب‌وکار [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 15-38]
 • هریوندی، سهیل بررسی رابطه مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 36-45]
 • همتی، حسن بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 122-138]
 • همتی، داوود بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگن سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 113-125]
 • همدانلو، محمدرضا تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 41-52]
 • هوشمند نقابی، زهرا اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 13-28]
 • هوشمندی، بهزاد بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر محتوی اطلاعاتی قیمت سهام [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 91-103]
 • هوشیار، زهرا فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 53-65]

ی

 • یوسفی، سیده گشین بررسی تاثیر کووید-۱۹ بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 59-77]