نمایه نویسندگان

آ

 • آبریز مختاری، یحیی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 127-142]
 • آخوندی، حمیدرضا ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • آذربراهمان، جلال بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • آذربراهمان، علیرضا بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • آذری جهرمی، فاطمه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 49-65]
 • آذری قلیچی، مهناز ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن هزینه گارانتی برای محصول باز تولید شده [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 62-77]
 • آذین فر، آرش جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • آزاد، زینب تاثیر افشای اطلاعات اجتماعی و زیست محیطی بر رتبه اعتباری شرکت ها [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 45-57]
 • آزاد، ناصر منافع احساسی، اجتماعی و عملکردی در حوزه خدمات نوین شرکتهای صنعتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 48-59]
 • آسایش پور، فایزه تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • آستانی نیارق، ابراهیم بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 1-20]
 • آصف نیا، راحله بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 1-13]
 • آقابیگی، مهدی بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 67-87]
 • آقابیگی روزبهانی، سینا بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 61-73]
 • آقاجانی، وحدت بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تأکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 1-16]
 • آقاجانی، وحدت تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 1-18]
 • آقاجانی، وحدت بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 1-20]
 • آقاجانی، وحدت رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 82-93]
 • آقاجانی، وحدت تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 1-15]
 • آقاجانی، وحدت تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 95-111]
 • آقاجانی، وحدت تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 59-74]
 • آقازاده، ترلان ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه کاری مدیران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 16-31]
 • آقازاده، ترلان بررسی تاثیر رشد جریانهای نقدی بر عملکرد شرکت با تاکید بر درماندگی مالی و اهرم مالی در شرکتهای پدیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 15-30]
 • آقا علیخانی، امیر احمد تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 32-45]
 • آقا علیخانی، امیر احمد تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • آقا علیخانی، امیر احمد رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • آقا علیخانی، امیر احمد ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • آقا علیخانی، محمدرضا تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 32-45]
 • آقا علیخانی، محمدرضا تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • آقا علیخانی، محمدرضا رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • آقایی، حدیث تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]
 • آهنگ، حمیده تاثیر جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران با تکیه بر نقش نوسانات بازده صنعت [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 66-79]

ا

 • اباذری انگرابی، فرزاد بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 82-97]
 • ابافت، امید رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 1-14]
 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 83-100]
 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 60-81]
 • ابراهیمی سریوده، مجتبی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • ابراهیمی مقدم، مهدی تاثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 240-253]
 • اتابکی، آیدا بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 84-96]
 • احدزاده، محمد فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل PLS-SEM [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 193-205]
 • احمدپور، امین تاثیر ارزش شرکت و صورت جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 23-44]
 • احمدپور، جعفر تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 82-101]
 • احمدپور، حسین بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 183-194]
 • احمدزاده، حامد بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 21-39]
 • احمدزاده لایق، نرگس مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 39-53]
 • احمدعلی، ارسلان بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد با بازده مورد انتظار سهام، بازده واقعی، ریسک سیستماتیک [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 70-87]
 • احمدنژاد، محمد بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • احمدی، بهاره تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 1-14]
 • احمدی، جمال بررسی رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر ارتباطات سیاسی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 285-302]
 • احمدی، سید محسن بررسی تاثیر درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 14-24]
 • احمدی، سید محسن اثر رقابت در بازار محصول بر استراتژی تدافعی شرک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 207-221]
 • احمدی، شهرزاد بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 1-12]
 • احمدی، عاطفه روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 89-101]
 • احمدی، فائق نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 38-58]
 • احمدی، فائق بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد با بازده مورد انتظار سهام، بازده واقعی، ریسک سیستماتیک [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 70-87]
 • احمدی، فرشته رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 33-48]
 • احمدی، فرشته تأثیر تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 56-67]
 • احمدی، محسن آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 89-104]
 • احمدی، محسن تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 122-133]
 • احمدی، محسن تاثیر سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 98-110]
 • احمدی، محسن بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر استراتژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 51-64]
 • احمدی، محسن بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر محتوی اطلاعاتی قیمت سهام [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 91-103]
 • احمدی، محسن بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 44-57]
 • احمدی، محسن بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 102-114]
 • احمدی، محسن بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد و توانایی مدیریتی بر گزارش و گردش حسابرسی [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 94-110]
 • احمدی، محسن بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 41-52]
 • احمدی، محمد بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]
 • احمدیان، داما بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 40-48]
 • احمدیان فر، فرحنار بررسی رابطه خوش‌بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 94-106]
 • احمدی حصار، فرشاد بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پتروشیمی ‏بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 72-89]
 • احمدی راد، مهرداد فساد اداری و گلوگاههای آن در ساختار سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه مراکز علمی و دانشگاهی (ستاد اداری و مراکز دانشگاه علمی کاربردی) [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 59-76]
 • احمدی عبدآباد، محمد تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • احمدی فر، مریم تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 73-84]
 • اخروی، حسین تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • اخوان، مجید بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تنوع بخشی درآمدها و دارایی های بانکی و عملکرد بخش بانکی بر رفتار سهام بانک ها [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 206-227]
 • ارحام نمازی، فیروزه السادات موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • اره کش سلماسی، محمد بررسی رابطه بین توانائی مالی مدیران با محدودیت مالی شرکتها در طی دوره رشد شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 46-56]
 • اره کش سلماسی، محمد بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 1-14]
 • اره کش سلماسی، محمد تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]
 • اروجی جوکار، علی رابطه شاخص‌های نوین ارزیابی عملکرد مالی با سرمایه ‌در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 54-63]
 • اژدرزاده ونستان، حامد بررسی تاثیر رشد جریانهای نقدی بر عملکرد شرکت با تاکید بر درماندگی مالی و اهرم مالی در شرکتهای پدیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 15-30]
 • اسپری، کیانوش مطالعه تأثیر مالکیت نهادی فعال بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 85-93]
 • اسپری، کیانوش بررسی تأثیر بازاریابی مشتری بر شهرت شرکت و ارتباط آن با ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 112-127]
 • استادزاده، علی اکبر بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • استوار، میمنت تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 76-88]
 • استواری، حمید تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 163-179]
 • اسدی، امیرحسین بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 64-76]
 • اسدی، میلاد تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 114-128]
 • اسدیان اوغانی، اصغر بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک بر تعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بانک ملی تبریز) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 1-19]
 • اسدیان اوغانی، اصغر تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 127-142]
 • اسدی فر، احد تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 1-15]
 • اسکندرپور، بهروز بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • اسکندری، علیرضا تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • اسکندری، علیرضا بررسی اثر تعدیل‌گر ویژگی‌های هیات‌مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 1-25]
 • اسکندری، علیرضا بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 138-150]
 • اسکندری، علیرضا تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، سودآوری، اهرم مالی و مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 108-125]
 • اسکندری، علیرضا تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 126-143]
 • اسکندری، علیرضا بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت، محیط نهادی و تقاضای حسابرس مستقل [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 160-177]
 • اسکندری، علیرضا بررسی تاثیر سازوکار‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 116-130]
 • اسکندری، علیرضا بررسی تاثیر اجتناب از مالیات شرکت‌ها بر ارزش وجه نقد مازاد در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 158-172]
 • اسکندری، علیرضا بررسی تنوع جنسیتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 255-263]
 • اسکندری، علیرضا بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 72-87]
 • اسگندری، شهلا تاثیر سبک های رهبری بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی دلبستگی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات امور مالیاتی غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 32-50]
 • اسگندری، شهلا ثبات مالی بانک و مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 64-87]
 • اسلام زاده، امید مطالعه تاثیر چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه و ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 75-93]
 • اسلامیان، میلاد بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • اسلامی خرق، فاطمه بررسی تاثیر تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی بر محافظه‌کاری حسابداری و استقلال و خدمات حسابرسی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 70-90]
 • اسلامی ساراب، مجید بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 15-32]
 • اسلمی، سمیه جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 42-52]
 • اسماعیلی، مهدی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • اسماعیلی، مهدی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]
 • اسمعیلی جمکرانی، محمد نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 18-31]
 • اشکبوس، محسن بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت ( مورد مطالعه : فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 170-178]
 • اصغرپور، علیرضا بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 62-76]
 • اصغرحسنی، اکبر تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 1-13]
 • اصغریان، ساینا ارتباط بین ویژگی‌های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 1-22]
 • اصولی، بهبود بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی بانک‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 1-12]
 • اعظیمی، محمد جواد تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 26-37]
 • افسای، اکرم پارادوکس پاسخگویی: نگاهی ژرف [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 33-47]
 • افسردیر، سما استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • افشاری، رقیه بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی‌های سایپا شهر اردبیل [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 66-81]
 • افشاری، رقیه تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • افشانی، مینو بررسی اثر موسیقی بر رفتار خرید مشتریان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد) [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 55-67]
 • افشانی، مینو بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 82-94]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 1-11]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تأثیر انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 18-29]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 32-44]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 155-165]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای بیمه ای [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 143-155]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 139-159]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تاثیر انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود و ارزش روز سهام شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 164-176]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو) [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 151-160]
 • افضل نیا، سیدحسن بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو) [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 128-140]
 • افلاطونی، عباس تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • اقبالی عموقین، علیرضا تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 1-15]
 • اکبرپور، سعید بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 1-16]
 • اکبرپور، سعید ارتباط بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر هزینه‌های نمایندگی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 20-32]
 • اکبرپور، سعید تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 26-38]
 • اکبرپور، سعید تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 16-28]
 • اکبرپور، سعید تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 63-74]
 • اکبرخانی، محمدعلی بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 1-27]
 • اکبرخانی، محمدعلی بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 28-47]
 • اکبرخانی، محمدعلی بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 1-26]
 • اکبرخانی، محمدعلی رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 27-41]
 • اکبری، آیدا بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم های مختلف [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 48-55]
 • اکبری، حمید تاثیر مشغله کمیته حسابرسی بر مدیریت سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 281-299]
 • اکبری، زهرا ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 47-62]
 • اکبری، شیما تاثیر سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 98-110]
 • اکبری، طاهره بررسی تاثیر اعتمادبه‌نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 169-182]
 • اکبری، محمد جواد بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد با بازده مورد انتظار سهام، بازده واقعی، ریسک سیستماتیک [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 70-87]
 • اکبری مهرآباد، محمود بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 121-135]
 • اکبری مهرآباد، مرتضی بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 121-135]
 • اکرمیان، سعیده تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 21-29]
 • الراجی، الهه تاثیر قابلیت های دیجیتال مارکتینگ و حسگری بازار بر عملکرد سازمانی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 148-154]
 • الماسی، الهام بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 99-118]
 • امیدوار، ناصر نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری) [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 90-105]
 • امیدوار، ناصر تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • امیدوار، ناصر بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • امیدی، محدثه تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 267-280]
 • امیری، حمید تاثیر دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 13-26]
 • امیری، مهدی بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پتروشیمی ‏بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 72-89]
 • امیری قولقاسم، فیروزه تاثیر عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی و اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد با تاکید بر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 1-22]
 • امینی، حمید مروری بر پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابدای [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 115-126]
 • امینی، مهوش بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-102]
 • امینی، مهوش تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • امینی، هادی تاثیر جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران با تکیه بر نقش نوسانات بازده صنعت [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 66-79]
 • امینی زاده، فاطمه حکمرانی مدیران و ریسک ورشکستگی با توجه به تمرکز بازار صنعت [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 31-42]
 • انجمنی، رشید تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 1-15]
 • اندام، فرشاد ارائه الگوی انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 1-22]
 • اندام، فرشاد کاربرد منطق نوتروسوفیک در تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 73-104]
 • اندرواژ، لیلا تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 57-65]
 • انصاری، فریبا توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]
 • انصاری، محمد صادق بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • انورخطیبی، سعید توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]
 • انورخطیبی، سعید ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی با تاکید بر توانایی مدیریت [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 113-128]
 • انوشا، فاطمه تبیین ارتباط محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی با ارزش اطلاعاتی پیش بینی جریان نقد عملیاتی [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 37-57]
 • اوجاقی، سما تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • ایران زاده، سلیمان بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • ایران زاده، سلیمان نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای سبز [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 95-103]
 • ایرانی، بهزاد نقش میانجی کنترل فردی حسابرس بر رابطه بین استرس شغلی حسابرس و تمایلات اخلاقی حسابرس [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 186-203]
 • ایروانی قلعه سرخ، فهیمه بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 49-63]
 • ایزد بخش، مصطفی بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 26-40]
 • ایلاقی، معین جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • ایل بیگی خمسه نژاد، حمیدرضا سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • ایمانی، سامان تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 29-47]

ب

 • باباخانی قاضیجهانی، علی بررسی ریسک پذیری سرمایه گذاران بازارهای مالی و ارتباط آن با سواد مالی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 86-95]
 • بابازاده، مریم بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سود حسابداری با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 87-101]
 • بابالویان، شهرام تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • بابایانی خواجه نفس، یوسف کیفیت حسابرسی در جهت خلق ارزش : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 49-62]
 • بابایی، قادر تاثیر عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی و اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد با تاکید بر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 1-22]
 • بادآورنهندی، یونس تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 107-126]
 • بادآورنهندی، یونس ارتباط بین نقد شوندگی سهام و سود تقسیمی سهام [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 144-159]
 • بادآورنهندی، یونس تاثیر شرایط عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین نقد شوندگی سهام و سود تقسیمی سهام [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 156-178]
 • بادسار، طوبی تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 80-94]
 • بارانی بره بی چاست، میلاد تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 136-148]
 • باسطی راد، محمد رضا رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش و بهای تمام شده با نوسانات قیمت و بازده سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 142-153]
 • باسطی راد، محمد رضا بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 1-11]
 • باسطی راد، محمد رضا تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • باقرزاده خواجه، مجید بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • باقرنژاد، شهریار بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • باقری، فاطمه بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 132-145]
 • باقری ایرج، الهام بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 27-37]
 • باقری دادوکلائی، فائزه بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 1-13]
 • باقری ریزی، سوده بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]
 • بالازاده قره باغی، شبنم تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 16-29]
 • بالازاده قره باغی، شبنم ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه کاری مدیران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 16-31]
 • بالایی، رقیه بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 72-87]
 • با محبت، ریحانه تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 300-314]
 • باوقار، مریم استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • بایگان، نگار بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 49-65]
 • بایگان، نگار بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 26-40]
 • بحری ثالث، جمال ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه کاری مدیران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 16-31]
 • بحری ثالث، جمال بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 40-68]
 • بختیاری، زهرا تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • بختیاری، مهدی تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • بخردی نسب، وحید نقش توان مندی مدیران در کشف کلاه برداری گزارشگری مالی با در نظر گرفتن حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکت ها با تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص SA [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 98-119]
 • بخشنده، احسان سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]
 • بخشی، حسین بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 47-66]
 • بدرلو، شیدا تأثیر کنترل داخلی و شایستگی‌های مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستم‌ اطلاعات حسابداری مدیریت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 1-25]
 • بدیعی، حسین تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • بدیعی، حسین ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 135-150]
 • براتی، فرید بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • براتی، مهدی تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 136-148]
 • برادران حسن زاده، رسول لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • برادران حسن زاده، رسول تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 123-138]
 • برادران حسن زاده، رسول ارزیابی میزان تاثیر پذیری نوسان بازده سهام مبتنی بر احساسات سرمایه گذاران با لحاظ نمودن اثرات فرصت سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 28-51]
 • برادران صدر، امیر سجاد بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 14-27]
 • براهویی پیرنیا، بهاره جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • برزگر، قدرت اله بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 150-167]
 • برزگر، معصومه بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 34-47]
 • برزگر خاندوزی، عابدین بررسی تاثیر تفاوت ارزش دفتری مالیات بر نوآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 1-12]
 • برزویی چقاگلانی، سعید مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 37-50]
 • برشجان، سپیده بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • برنا، محمدرضا لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • برناه، زهرا تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • برندک، سجاد بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-102]
 • برندک، سجاد تاثیر ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 38-53]
 • برندک، سجاد تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • برندک، سجاد کارایی هیئت مدیره و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش تعدیلی پیشینه دانش مالی مدیرعامل [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 108-127]
 • برندک، سجاد تاثیر رتبه‌بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 90-107]
 • برندک، سجاد خوانایی‌گزارشگری‌مالی و هزینه‌های حسابرسی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 112-126]
 • برندک، سجاد تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 112-124]
 • برهانی، سیدعباس بررسی جریان محتوایی مقالات نشریه دانش حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 146-157]
 • برهون، حسین تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 107-126]
 • بزرگمهریان، شاهرخ تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطلاعات زیست محیطی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 1-16]
 • بستانی، طاهره تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 108-119]
 • بستانی، طاهره تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]
 • بشکوه، مهدی رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • بشکوه، مهدی ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • بشکوه، مهدی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نحوه برخورد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 75-90]
 • بشیری، شهرام طراحی ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 88-102]
 • بشیری، شهرام بررسی روابط درونی مؤلفه های مدیریت با رویکرد سیستمی در شرکت های داروئی [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 74-93]
 • بلوری، امین تاثیر افشای اطلاعات اجتماعی و زیست محیطی بر رتبه اعتباری شرکت ها [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 45-57]
 • بندریان، امیرعلی بررسی رابطه بین برنامه ریزی مالیاتی و هزینه های نمایندگی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 96-113]
 • بندریان، امیرعلی بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت : آزمون نظریه اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 15-32]
 • بندریان، امیرعلی بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 104-121]
 • بندریان، امیرعلی تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطلاعات زیست محیطی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 1-16]
 • بنی‌فاطمی کاشی، سید محمدرضا مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 88-97]
 • بهاروندی، الهه تأثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت‌های نوآور مستقر در ایران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 138-151]
 • بهرامی، محمد تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • بهرمن، فروزان بررسی رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت با توجه به تصدی و سواد مالی مدیریت [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 58-71]
 • بهروز گجین، صالح بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 183-194]
 • بهشور، اسحاق رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 33-48]
 • بهشور، اسحاق تأثیر تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 56-67]
 • به گزین، ابراهیم تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • بهلولی، نادر تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 41-62]
 • بهلولی، نادر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 33-48]
 • بهمنی فریز، نازنین تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • بهنژاد، میر اکبر تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 115-128]
 • بویری پیانی، فرزاد بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 122-137]
 • بویه زاده، میترا تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 115-128]
 • بیات، الهه بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • بیات، علی بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 61-76]
 • بیات، علی بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 77-88]
 • بیات، علی بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 135-147]
 • بیات، علی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 18-32]
 • بیات، فاطمه مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینگی و کاهش هزینه ها [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 88-95]
 • بیات، معصومه بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نقش میانجیگری ریسک عملیاتی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 117-134]
 • بیاتی، احمدرضا بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 129-145]
 • بیاتی، احمدرضا نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی- مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 25-44]
 • بیداروند، رضا تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • بیداروند، رضا رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • بیداروند، رضا تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 122-134]
 • بیداروند، رضا تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 1-17]
 • بیرالوند، یاسر تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • بی زوال، حسین بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی مودیان سازمان امورمالیاتی کشور (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 29-46]
 • بی زوال، حسین بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و سیاستهای پولی انقباضی بر اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 59-78]
 • بیک زاد، جعفر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 50-66]
 • بیک زاده، جمال اثرات سیستم‌های کاری با عملکرد بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان صنعت کفش و چرم [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 23-39]
 • بیگلر، کیومرث بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 66-80]
 • بیگلر، کیومرث جایگاه حسابداری خلاقانه در بین حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 100-113]
 • بیگلر، کیومرث حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 122-131]
 • بیگلر، کیومرث تاثیر فرصت های رشد و جریان نقدی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 26-37]
 • بیگلر، کیومرث تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 217-226]
 • بینائیان، علی مسئولیت حسابرس و وجه نقد مازاد نگهداری شده: شواهدی از حق الزحمه حسابرسی شرکت های دولتی [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 62-73]
 • بینائیان، علی بررسی چگونگی جایگاه اقتصاد مقاومتی (ارتباط بین شاخص های اقتصاد مقاومتی و بانکداری بین الملل ) در بانکداری بین الملل تحت تاثیر تحریم ها بین الملل [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 109-124]

پ

 • پارسامقدم، سارا السادات عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 301-313]
 • پارسامقدم، سارا السادات نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 47-68]
 • پارسایی، ابوذر بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • پاکدلان، سعید بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • پاکدلان، سعید بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 1-13]
 • پاک مرام، عسگر بررسی تأثیر تضاد نمایندگی بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-96]
 • پاک مرام، عسگر رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 67-81]
 • پاک مرام، عسگر تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • پاک مرام، عسگر تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • پاک مرام، عسگر بررسی رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 82-97]
 • پاک مرام، عسگر نقش تفکر انتقادی حسابرسان در کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 41-55]
 • پاک مرام، عسگر ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 69-89]
 • پرویز، زهرا تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 18-30]
 • پرویزلو، ناصر تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 47-58]
 • پرویزلو، ناصر تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 85-96]
 • پرویزلو، ناصر ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • پناهی، داود بررسی تاثیر رقابت بازار محصول وتضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 17-31]
 • پناهی، داود بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 77-90]
 • پناهی، نجمه نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • پناهی دودران، امین تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 28-39]
 • پهلوانی، علیرضا تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 61-83]
 • پوراسد نداف، میلاد بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 61-73]
 • پورامیدیان، شیرین بررسی تاثیر تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی بر محافظه‌کاری حسابداری و استقلال و خدمات حسابرسی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 70-90]
 • پورغفار، جواد رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 1-19]
 • پورغفار، جواد رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 1-14]
 • پورفرهاد، محمدرضا ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 119-135]
 • پور قنبری، فرشته سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • پورکریم، محمد تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • پورکریم، محمد ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی با تاکید بر توانایی مدیریت [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 113-128]
 • پورمحمد باروق، علی تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 32-45]
 • پورمحمد باروق، علی تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • پورمحمد باروق، علی رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 38-53]
 • پورمحمد باروق، علی ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • پورمهدیان، حسین گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 98-114]
 • پور موسی، علی اکبر بررسی تأثیر نقدینگی شرکت بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 53-64]
 • پورنجاتی، مهدی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 13-28]
 • پیرزاد، علی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • پیرو، داود تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 136-148]
 • پیروز، پیمان استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • پیروز، پیمان تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 90-100]
 • پیفه، احمد بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 21-39]
 • پیوسته، سمیه بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 90-104]

ت

 • تاری وردی، یداله بررسی تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 38-47]
 • تاریوردی، ناصر بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 114-127]
 • تامرادی، علی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 60-71]
 • تامرادی، علی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 73-87]
 • ترابی، فریده بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 1-14]
 • ترکاشوند، محمد تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر تامین مالی اولیه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 59-72]
 • تشکری، مرتضی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 64-76]
 • تصدّی کاری، محمّدجواد مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 39-53]
 • تقوی، سیده زهرا بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 42-60]
 • تقی پوریانی گیلانی، یوسف نقش تعدیلی سهامداران نهادی در رابطه بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • تقی سلطانی، مهدی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتی [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 50-66]
 • تقی ملا، محمد بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 96-113]
 • تقی ملا، محمد درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • تلخابی، فاطمه بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 54-62]
 • تورنگ، زهرا بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 137-150]
 • توکلی معظم، نرگس بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 119-134]
 • تیرآبادی، پیمان تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 41-62]
 • تیرآبادی، پیمان بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد شرکت‌ها با تمرکز بر تحریم مالی [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 91-103]
 • تیرآبادی، علی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 41-62]
 • تیرآبادی، علی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 63-74]
 • تیرآبادی، علی بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد شرکت‌ها با تمرکز بر تحریم مالی [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 91-103]
 • تیرآبادی، علی بررسی تاثیر نقش عوامل مؤثر اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 152-162]
 • تیمورپور، سهیلا تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 84-94]
 • تیمورپور، سهیلا تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 1-16]

ث

 • ثابت رضاییان، نسرین تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 147-162]
 • ثمری، محمد حسین بررسی ارتباط ویژگی های تیم ارشد مدیریت و مدیریت سود تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 110-118]
 • ثمری، محمدحسین بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 84-96]

ج

 • جابری خسروشاهی، آیناز بررسی تاثیر کنترل های داخلی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش تعدیلگری شهرت شرکت و مالکیت نهادی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 120-138]
 • جاری الساعدی، محمد حسن نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 56-78]
 • جامی، مجید موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 13-25]
 • جامی، مجید بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 108-118]
 • جامی، مینا معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • جانباز، فریده تاثیر راهبردهای تجاری بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 15-34]
 • جاهدی، سودا توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 17-30]
 • جاوید، اسمعیل بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • جاوید تیکمه داش، حسن عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • جاویدی دیزج، اکبر بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تأکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 1-16]
 • جبارزاده کنگرلوئی، سعید ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه کاری مدیران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 16-31]
 • جباری، سهیلا تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 1-13]
 • جباری، سهیلا تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • جباری، مهرداد تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 15-26]
 • جباری خامنه ای، حسین تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 41-62]
 • جدالی، فرشید اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 1-12]
 • جدالی، محمد اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 1-12]
 • جدی، سید رحمان رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 118-133]
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 76-92]
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 57-69]
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 29-47]
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 116-133]
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 82-100]
 • جعفرزاده بی شک، محمد صادق ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • جعفری، الهام تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • جعفری، رضا بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 123-131]
 • جعفری، رضا بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 1-8]
 • جعفری، سیده محبوبه بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 119-134]
 • جعفری، سیده محبوبه نقش تعدیلی مالکیت نهادی در رابطه با کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 31-41]
 • جعفری، علی تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 61-72]
 • جعفری، علی رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 1-15]
 • جعفری، علی بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • جعفری، علی تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • جعفری، علی ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • جعفری، علی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 122-134]
 • جعفری، علی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 1-17]
 • جعفری، علی بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 99-118]
 • جعفری، مهرداد تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 104-117]
 • جعفری، نگین جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 42-52]
 • جعفریان باقی آباد، مسعود اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]
 • جعفری باغنی، پوران ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • جعفری جهانگیر، مجید بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 88-98]
 • جعفری نجف آبادی، محمد تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 210-226]
 • جلالی نیا، سعید رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 1-10]
 • جلالی نیا، سعید تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 1-15]
 • جلیلی، صابر تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 254-266]
 • جمالی، بهزاد بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 31-48]
 • جمشیدی، ندا بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-102]
 • جمشیدی، ندا تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • جنتی پور، فاطمه بررسی عدم اطمینان جریان وجه نقد و کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 126-137]
 • جنگ آور، محمود بررسی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 118-131]
 • جنگی، سمیه نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری) [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 90-105]
 • جنگی، سمیه بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 124-136]
 • جهانشیری، رضا بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 79-89]
 • جوادی نیا، امیر بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 144-163]
 • جوادی نیا، امیر کیفیت اطلاعات حسابداری و میزان حق‌الزحمه کارکنان میانی و عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 16-32]
 • جوانمرد، حدیث بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 1-12]
 • جواهری، سمیرا مطالعه تأثیر مالکیت نهادی فعال بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 85-93]
 • جواهری، سمیرا بررسی تأثیر بازاریابی مشتری بر شهرت شرکت و ارتباط آن با ارزش ویژه برند [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 112-127]
 • جودکی چگنی، زهرا عینیت‌گرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 98-112]
 • جودکی چگنی، زهرا نهادگرایی در حسابداری [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 19-35]
 • جوکار، فیروزه نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • جویایی، رباب تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 48-60]
 • جویایی، رباب درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 98-112]
 • جیران آسیا، مجتبی ابقا مدیریتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 173-185]
 • جیران آسیا، مجتبی تاثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 1-13]

چ

 • چابک مقدم، پروین بررسی تاثیر تمرکز مشتری و افشاء عمومی بر پیش بینی درآمد و فروش مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 58-71]
 • چاقویی، یحیی تأثیر عوامل خرید مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای استارت آپ IT در شهر تبریز) [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 125-146]
 • چمن گرد، ناصر بررسی اثر بهای تمام شده خدمات بیمارستانی بر کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان در بیمارستان های تبریز [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 61-75]
 • چهارمحالی، شهرام مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]
 • چهارمحالی، شهرام تاثیر اجتناب از مالیات شرکتی بر ارزش مازاد وجه نقد با نقش تعدیلی شفافیت اطلاعاتی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 1-18]
 • چهرگانی، سارا بررسی اثر تعدیل‌گر ویژگی‌های هیات‌مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 1-25]

ح

 • حاتمیان، وحید بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سود حسابداری با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 87-101]
 • حاتمیان، وحید بررسی تأثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 41-55]
 • حاجتی پور، سمیه تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 267-280]
 • حاج حیدری، پریسا بررسی اثر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 154-167]
 • حاجیان، نجمه بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • حاجی بگلو، محسن رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 83-95]
 • حاجی پور، میترا نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 33-46]
 • حاجی زاده، مسعود بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • حاجی علیزاده، معصومه ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 80-96]
 • حاجیها، زهره نقش هوش مصنوعی در تحقق اهداف حسابرسی صورت های مالی: پیامدها و راهکارها [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 127-135]
 • حاجیها، زهره بررسی ارتباط رفتار بشر دوستانه شرکت ها با محتوای اطلاعاتی و ویژگی های هیئت مدیره [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 118-132]
 • حاجیها، زهره بررسی همبستگی هوش اجتماعی و مسؤلیت پذیری اجتماعی در حسابرسان شرکت های حسابداری شهر مشهد [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 81-85]
 • حاصل دوست، زهرا مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]
 • حبیب زاده، علی تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 48-60]
 • حبیب زاده، علی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 26-40]
 • حبیب زاده، علی درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 98-112]
 • حبیبی، رضا بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 32-54]
 • حبیبی، رضا مطالعه تاثیر چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه و ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 75-93]
 • حجت دوست، سجاد تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • حسام، سمیه بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • حسامی، حسین بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر متنوع سازی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 1-13]
 • حسن بگلو، مهدی بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر نوع حسابرس [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 1-15]
 • حسن زاده، محمد بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان‌های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 136-154]
 • حسن زاده دیوا، سید مصطفی تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 78-90]
 • حسن زاده دیوا، سید مصطفی بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 71-86]
 • حسنی، اصغر تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • حسنی، عادله تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 66-80]
 • حسینایی، نرگس بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 45-62]
 • حسین پور سنبلی، علیرضا بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 1-17]
 • حسین زاد فیروزی، رحیم ارتباط بین نقد شوندگی سهام و سود تقسیمی سهام [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 144-159]
 • حسین زاد فیروزی، رحیم تاثیر شرایط عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین نقد شوندگی سهام و سود تقسیمی سهام [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 156-178]
 • حسین زاده، آوات تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • حسین زاده مقدم، ناهید تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • حسینقلی پور، زهرا بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 92-104]
 • حسین گلی، علی تأثیر هوش تجاری در بازاریابی بر افزایش فروش در شرکت های تولیدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 91-100]
 • حسینی، سید رسول تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 113-126]
 • حسینی، سید سعید بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 81-99]
 • حسینی، سیدعلی مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 37-50]
 • حسینی، سید مهدی موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 13-25]
 • حسینی، سیده مریم بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 42-60]
 • حسینی، سیده منصوره تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 66-80]
 • حسینی، سیده منصوره نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 18-31]
 • حسینی، مرتضی بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 30-45]
 • حسینی الاصل، محسن بررسی تاثیر تمرکز مشتری و افشاء عمومی بر پیش بینی درآمد و فروش مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 58-71]
 • حسینی الاصل، محسن بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 35-49]
 • حسینی چاوشی، سید جواد بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 130-138]
 • حسینی سارانی، محمد هادی نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 38-58]
 • حسینی سارانی، محمد هادی بررسی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 118-131]
 • حسینی سارانی، محمد هادی رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‌کنندگی گزارشگری یکپارچه [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 114-127]
 • حسینی علی آباد، سید محمدرضا بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 69-77]
 • حسینی عمران، مصطفی بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 119-130]
 • حسینی غنچه، سیدجلال الدین تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • حضرتی، آرش استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای گزارشگری غیرمالی شرکتها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 120-137]
 • حقانی، بهمن بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن بر سلامت سازمانی ( مطالعه موردی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 106-122]
 • حق پرست، عباسعلی جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • حقگو مهرداد، ناهید بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 60-76]
 • حق وردی زاده، محسن بررسی تاثیر حسابرسی داوطلبانه و حسابرسی الزامی بر مدیریت سود با توجه به اندازه موسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 133-145]
 • حق وردی زاده، محسن بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 113-125]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نقش میانجیگری ریسک عملیاتی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 117-134]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 1-20]
 • حقیقی، امان الله بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • حمزه ئی، اصغر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 1-10]
 • حموله علی پور، مریم تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-85]
 • حمید، صبیحه تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 17-36]
 • حمیدی، ناصر بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه‌های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعاتی: فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی کالا و بامیلو) [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 49-66]
 • حمیدیان، محسن رابطه متنوع‌سازی محصول با اشتباهات حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 100-115]
 • حمیدیان، محسن منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر عادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 51-69]
 • حمیدیان، محسن بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر ساختار سرمایه با نقش تعدیلی ریسک و سود آوری شرکت [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 96-115]
 • حمیدیان، محسن بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 60-71]
 • حمیدیان، محسن بررسی تاثیر تخصص مالی هیات مدیره بر تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 117-135]
 • حمیدیان، محسن تأثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 64-82]
 • حمیدیان، محسن نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 56-78]
 • حمیدیان، مهدی بررسی رابطه کیفیت کنترل داخلی و معاملات با اشخاص وابسته باقابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 23-39]
 • حیدرائی، جمیله بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • حیدری، احسان بررسی رابطه سبک رهبری و درآمد پایدار در شهرداری ها [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 1-7]
 • حیدری، الهه تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 12-26]
 • حیدری، امین وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • حیدری، زهرا بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 30-40]
 • حیدری، صدیقه واکاوی تهدیدها و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه کارکنان شپترو [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 29-36]
 • حیدری، مجتبی بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 116-132]
 • حیدری، محمد نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • حیدری، یاسر رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 27-41]
 • حیدری، یاسر وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • حیدری رامشه، مینا منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر عادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 51-69]
 • حیدری نسب، سمانه تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 42-56]
 • حیدری نیک، زهرا تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]

خ

 • خاتم نژاد، نوید بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سود حسابداری با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 87-101]
 • خادم حجتی، طیبه تأثیر هوش تجاری در بازاریابی بر افزایش فروش در شرکت های تولیدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 91-100]
 • خارستانی، زهرا تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 26-37]
 • خاکزاد کهق، سجاد بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 64-79]
 • خاکزاد کهق، سجاد بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی با تاکید بر کیفیت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 101-118]
 • خاک نژاد خواجه، رویا تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای سبز با نقش واسطه ای زیست محیطی [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 127-136]
 • خاک نژاد خواجه، رویا نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای سبز [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 95-103]
 • خانجانی، حسین بررسی رابطه مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 36-45]
 • خانلاری، مرتضی بررسی تأثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تأکید بر نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 126-142]
 • خانلاری، مرتضی بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی اعلان سود با تاکید بر واکنش بازار در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 145-163]
 • خانلاری، مرتضی بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت‎های مالی و سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 97-112]
 • خانلاری، مرتضی بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 114-127]
 • خانلاری، مرتضی پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 94-107]
 • خانلاری، مرتضی تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 16-29]
 • خان محمدی، محمد بررسی موانع بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی مستقل [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 100-114]
 • خان محمدی، محمد حامد بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 15-32]
 • خان محمدی، محمدحامد بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 70-82]
 • خان محمدی، محمدحامد بررسی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته با حق الزحمه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 21-37]
 • خان محمدی، محمدحامد رابطه افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 239-253]
 • خانی فرنگ، هادی بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان‌های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 136-154]
 • خانی گودرزی، کبری بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 137-150]
 • خجسته اهوازی، منصور اثرات درماندگی مالی، سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی به ارزش ویژه بر ارزش شرکت [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 104-116]
 • خداداد، سعید تاثیر هزینه های نمایندگی بر رابطه ساختار مالکیت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 56-74]
 • خداداده ی شاملو، ناصر ارتباط بین ضعف کنترل‌های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 53-69]
 • خداداده ی شاملو، ناصر بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • خداداده ی شاملو، ناصر ارتباط خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 133-157]
 • خداداده ی شاملو، ناصر ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 69-89]
 • خدادادی، زهرا بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 35-49]
 • خدارحمی، عباس موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • خداوردویی، عبداله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 16-31]
 • خردمند، علی ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 17-35]
 • خردمند، علی بررسی تاثیر حسابداری سبز در هوشمند سازی و توسعه پایدار شهری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 151-168]
 • خردمند، علی تأثیر تئوری زمان‌بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 40-52]
 • خرم دل، آسیه سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 92-100]
 • خرمی حقیقی، فریده بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ریسک درماندگی مالی باتوجه به نقش سهامداران نهادی [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 103-120]
 • خسروپور، عبدالرحیم بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 79-87]
 • خسروپور، عبدالرحیم تاثیر ضعف کنترلهای داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 227-238]
 • خسروی، زهرا ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 88-103]
 • خسروی، زهرا ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 87-107]
 • خسروی، علی اکبر رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‌کنندگی گزارشگری یکپارچه [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 114-127]
 • خسروی، قاسم تحلیل مدیریت ریسک های ناشی از مخاطرات محیطی در شهر باغ بهادران با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 259-271]
 • خسروی، وحید وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • خسرویان، آدینه بررسی رابطه خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 40-53]
 • خسروی پور، نگار رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‌کنندگی گزارشگری یکپارچه [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 114-127]
 • خطیبی، حانیه تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • خطیری، محمد تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 97-110]
 • خلیق، خالق بررسی رابطه بین پاداش نقدی و عملکرد بانک با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 1-11]
 • خلیلی، محسن بررسی رابطه سبک رهبری و درآمد پایدار در شهرداری ها [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 1-7]
 • خلیلی، مرضیه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 150-167]
 • خندان، رسول بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان 8 تا 12ساله شهر تهران [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 81-96]
 • خواجه سعید، زهره بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش توان حاکمیت شرکتی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 55-72]
 • خواجه نصیری، سمیه ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 76-92]
 • خواجه وند کاجی، میلاد تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 72-85]
 • خواجوی، محمدحسن علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • خوش اندام آسی بلاغ، زهرا بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 91-101]
 • خوش فطرت، نیلوفر بررسی ریسک پذیری سرمایه گذاران بازارهای مالی و ارتباط آن با سواد مالی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 86-95]
 • خوش کار، فرزین بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 70-82]
 • خوشکار، فرزین بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 30-45]
 • خوشکار، فرزین رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 1-15]
 • خوشکار، فرزین بررسی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته با حق الزحمه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 21-37]
 • خوشکار، فرزین تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 98-111]
 • خوشکار، فرزین بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 42-60]
 • خوشکار، فرزین رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 127-144]
 • خوشکار، فرزین بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 61-73]
 • خوشکار، فرزین بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 137-150]
 • خوشکار، فرزین بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 16-31]
 • خوشکار، فرزین تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 66-80]
 • خوشکار، فرزین ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • خوشکار، فرزین تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 114-128]
 • خوشکار، فرزین تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 163-179]
 • خوشکار، فرزین نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 18-31]
 • خوشکار، فرزین تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • خوشکار، فرزین تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 162-175]
 • خوشکار، فرزین تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 1-13]
 • خوشکار، فرزین تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 28-39]
 • خوشکار، فرزین تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 74-88]
 • خوشکار، فرزین تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • خوشکار، فرزین تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 113-126]
 • خوشکار، فرزین تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 1-14]
 • خوشکار، فرزین نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 33-46]
 • خوشکار، فرزین نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • خوشکار، فرزین رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی‌گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 1-13]
 • خوشکار، فرزین تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • خوشکار، فرزین موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 138-154]
 • خوشکار، فرزین علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • خوشکار، فرزین تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • خوشکار، فرزین رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • خوشکار، فرزین بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • خوشکار، فرزین بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • خوشکار، فرزین تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 76-88]
 • خوشکار، فرزین تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 136-148]
 • خوشکار، فرزین توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 17-30]
 • خوشکار، فرزین تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • خوشکار، فرزین نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 96-109]
 • خوشکار، فرزین تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]
 • خوشکار، فرزین اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 23-36]
 • خوشکار، فرزین تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • خوشکار، فرزین نقش ویژگی‌های روانشناختی مدیران بر رابطه بین مالکیت شرکت‌های خانوادگی و سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 31-43]
 • خوشکار، فرزین بررسی رابطه درماندگی مالی و محدودیت‌های مالی با مقررات (مفاد) اعتبار تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 72-88]
 • خوشکار، فرزین تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 115-128]
 • خوشکار، فرزین رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 77-91]
 • خوشکار، فرزین بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 1-14]
 • خوشکار، فرزین رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 70-82]
 • خوشکار، فرزین تاثیر اندازه مشتری وعملکردمالی بر اظهارنظر حسابرس [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 91-113]
 • خوشکار، فرزین رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 1-22]
 • خوشکار، فرزین رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 119-132]
 • خوشکار، فرزین رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 204-216]
 • خوشکار، فرزین اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 1-14]
 • خوشکار، فرزین بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 15-32]
 • خوشنام، نرگس مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 94-111]
 • خوشه، مهدی علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 77-89]
 • خیاط، وحید تأمین مالی و اهرم مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 96-108]
 • خیرالهی، فرشید نقش مسئولیت پاسخگویی در تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمان‎های عمومی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 129-145]

د

 • داداش زاده، قادر نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 1-18]
 • داداش زاده، قادر نقش مالکیّت دولتی بر رابطه بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و سرمایه‌گذاری بیش از حد [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 69-85]
 • دادبه، فاطمه تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 54-76]
 • دادبه، فاطمه رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • دادبه، فاطمه تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 39-52]
 • دادبه، فاطمه تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 61-83]
 • دادجوئی، عالمه بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 87-99]
 • دادجوئی، عالمه بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر عدم شفافیت اطلاعات و به موقع بودن گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 138-155]
 • دادفر، ابراهیم تأثیر قابلیت‌های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 150-163]
 • دارابی، رویا مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • دارابی، رویا تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 13-33]
 • دارابی، رویا بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 33-44]
 • دارابی، رویا بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیلی کمیته حسابرسی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 19-37]
 • دارابی، رویا تاثیر دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 1-14]
 • دارابی، رویا بررسی تاثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود در بازارهای مالی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 157-168]
 • دارابی، رویا تأثیر استراتژی‌های تجاری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 112-121]
 • دارابی، علی تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 54-76]
 • دارابی، علی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از انجام تصاحب با استفاده از معیارهای مالی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 66-87]
 • داروغه حضرتی، فاطمه نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 111-130]
 • داروغه حضرتی، فاطمه ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 17-35]
 • دارینی، الهام نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 61-73]
 • دازه، نوشین جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • دانشور، هادی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 54-67]
 • دانشیار، فاطمه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • دانشیار، فاطمه آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • دانشیار، فاطمه بررسی ارتباط سطوح استراتژی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 109-119]
 • داودی، معصومه بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 74-89]
 • دباغچی، سجاد بررسی تأثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تأکید بر نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 126-142]
 • دبستانی، محمد مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • دبیری نیا، آیسا تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • درخشان، جواد مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 88-97]
 • درخشان، جواد تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 1-15]
 • درخشان، جواد تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • درخشان، جواد تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 13-33]
 • درخشان، جواد بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 33-44]
 • درخشان، جواد مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 120-135]
 • درخشان، جواد بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • درخشان، جواد بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 29-40]
 • درخشان مهر، آرش بررسی ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و همزمانی قیمت سهام با تأکید بر مالکیت نهادی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 27-40]
 • درخشان مهر، آرش تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 17-30]
 • درخشان مهر، آرش تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 22-37]
 • درخشان مهر، آرش رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 127-143]
 • درخوش، پریسا رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 127-143]
 • درزی رامندی، امیر بررسی تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر مالکیت مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 14-28]
 • درستان، سمیه تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، سودآوری، اهرم مالی و مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 108-125]
 • درینی، مریم تاثیر شرایط نااطمینانی سیاسی بر نوسانات قیمت سهام و سودآوری (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 21-31]
 • دستخط گشتی، سیده سمانه رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 77-91]
 • دستخط گشتی، سیده سمانه بررسی نظریات شفافیت مالی و کیفیت نهادی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 25-39]
 • دستگیر، محسن تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • دستگیر، محسن تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 12-31]
 • دسینه، مهدی بررسی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 118-131]
 • دشتبانی، قاسم بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 122-135]
 • دشتبانی، قاسم اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 139-157]
 • دلگشا، پری نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 254-268]
 • دلیریان، فریبا رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 127-144]
 • دهپور، پرستو محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 139-149]
 • دهدار، فرهاد بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 116-132]
 • دهدار، فرهاد بهره گیری از رویکرد داده کاوی و شناسایی تقلب در صورت های مالی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 113-123]
 • دهقان، خلیل بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 27-39]
 • دواچی، سپیده تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • دودانگه، فاطمه تبیین و ارائه الگویی برای سنجش افشاء زیست محیطی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 77-92]
 • دولت یاری، محسن بررسی کاربرد پژوهش عملیاتی در کاهش هزینه [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 73-80]

ذ

 • ذاکرحسینی، سیدمحمد بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 73-98]
 • ذاکری، توحید ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی با تاکید بر توانایی مدیریت [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 113-128]
 • ذبیح‌اله‌نژاد، وحید نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی: مفهومی بر توسعه اجتماعی- اقتصادی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 38-54]
 • ذبیحی، علی مسئولیت حسابرس و وجه نقد مازاد نگهداری شده: شواهدی از حق الزحمه حسابرسی شرکت های دولتی [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 62-73]
 • ذهبی، معصومه ساختار سرمایه و عملکرد زیست محیطی ،حاکمیتی و اجتماعی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 52-63]
 • ذوالفقاری، ابراهیم تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 98-111]
 • ذوالفقاری، مهدی تاثیر گزارشگری مسئولیت اجتماعی (CSR) بر موفقیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 54-67]

ر

 • راحلی، رویا بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری نوین بانکی با عملکرد مالی (مورد مطالعه: بانک ملی اردبیل) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 108-125]
 • رازمنش، فاطمه بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 12-41]
 • رازمنش، فاطمه تاثیر مدیریت سود واقعی بر پایداری و آگاهی بخشی سود [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 1-18]
 • رازمنش، فاطمه بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 96-113]
 • رازمنش، فاطمه اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت‌ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 61-75]
 • رازمنش، فاطمه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 31-47]
 • رازمنش، فاطمه درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • رازمنش، فاطمه هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 37-50]
 • رازمنش، فاطمه رقابت در بازار محصول و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیلگری چرخه تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 18-30]
 • راستکار منافی، اسد تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 63-74]
 • راستگار روحانی، میثم ارائه الگوی سه شاخگی عوامل موثر بر مدیریت بهره برداری هتل های لاله ایران [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 144-156]
 • راستی لاری، مهدی بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 122-147]
 • راسفیجانی، علی اصغر تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 136-148]
 • راعی عزآبادی، محمدابراهیم نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 254-268]
 • ربیعی، فیروزه بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 47-58]
 • رجائی سنوکش، شبنم تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده غیرعادی سهام با تاکید بر سرمایه گذاران نهادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 91-102]
 • رجایی زاده هرندی، احسان بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 20-34]
 • رجایی زاده هرندی، احسان تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 45-61]
 • رجایی زاده هرندی، احسان تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • رجایی زاده هرندی، احسان بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ثبات سود: آزمون فرضیه اثر متنوع سازی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 67-81]
 • رجایی زاده هرندی، احسان مطالعه نقش تعدیل‌گری استراتژی تجاری بر میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 46-65]
 • رجایی زاده هرندی، احسان بررسی اثر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 154-167]
 • رجایی زاده هرندی، احسان نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 54-69]
 • رجبی، زهرا آسیب شناسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای بهبود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 49-64]
 • رحمانی، روح الله بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 90-101]
 • رحمانی، سیده مهلا بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری نوین بانکی با عملکرد مالی (مورد مطالعه: بانک ملی اردبیل) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 108-125]
 • رحمانی، سیده مهلا تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 47-60]
 • رحمانی، کمال الدین بررسی تاثیر محرکهای مرتبط با بازاریابی و سود درک شده در قصد خرید خودروهای الکتریکی [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 1-12]
 • رحمانی، کمال الدین بررسی آسیب ها و راهکارها ی تاب آوری سازمانی در سازمان های تولیدی [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 13-27]
 • رحمانی، مهدیه بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 32-47]
 • رحمانی نوجه ده، حسین بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک بر تعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بانک ملی تبریز) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 1-19]
 • رحمانی نوجه ده، حسین بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 68-82]
 • رحمانی نوجه ده، حسین تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 127-142]
 • رحمانی نوجه ده، حسین ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • رحمانی نوجه ده، حسین عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • رحمتی، یسنا تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 180-193]
 • رحیم زاده، فرشته بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 1-20]
 • رحیمی، بهزاد اثر امنیت شغلی و رفاه کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان : مطالعه ای در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 264-278]
 • رحیمی، جواد بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران) [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 47-59]
 • رحیمی، رحمان فین تک در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 27-41]
 • رحیمی، رحمان تاثیر ارزش شرکت و صورت جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 23-44]
 • رحیمی، رحمان بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم های مختلف [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 48-55]
 • رحیمی، زهره بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برعملکرد مالی بانقش میانجی فعالیت های کارآفرینی (تولید کنندگان صنایع لبنی شهریار) [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 79-107]
 • رحیمی، علی تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 74-86]
 • رحیمی، محسن بررسی تاثیر اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران در شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 70-84]
 • رحیمی، محسن بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • رحیمی فتحکوهی، ایمان تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 132-138]
 • رده، توران مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل‌گر رقابت در بازار محصول [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 84-97]
 • رزمی، حمید ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 119-135]
 • رزمی، حمید تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 117-132]
 • رستمی، الناز محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 134-145]
 • رستمی، عباس تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 18-32]
 • رستمی، یزدان بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 105-121]
 • رستمی، یزدان بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 78-90]
 • رستمی، یزدان بررسی تاثیر تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی بر محافظه‌کاری حسابداری و استقلال و خدمات حسابرسی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 70-90]
 • رستمی جاز، حمید بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 111-125]
 • رستمی جاز، حمید نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 65-78]
 • رستمی جاز، حمید بررسی رابطه بین رفتار سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت با توجه به تصدی و سواد مالی مدیریت [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 58-71]
 • رستمی جاز، حمید نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 38-58]
 • رستمی جاز، حمید بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد با بازده مورد انتظار سهام، بازده واقعی، ریسک سیستماتیک [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 70-87]
 • رستمی نیا، رضا تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 73-87]
 • رسول زادگان، مژگان سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 135-166]
 • رشبری دیباور، الناز ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 146-159]
 • رشیدی، فریده بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 32-47]
 • رشیدی، مهشید بررسی رابطه توانایی مدیریتی و نوسان‌پذیری عملکرد با تأکید بر آشفتگی مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 1-11]
 • رضائی، محمدامین تاثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 240-253]
 • رضازاده، حامد تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت‌مدیره [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 122-147]
 • رضایی، ابراهیم مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 127-137]
 • رضایی، حلیمه بررسی رابطه استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 12-25]
 • رضایی، فرزین تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 86-100]
 • رضایی، فرزین رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 63-72]
 • رضایی، فرزین رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 77-90]
 • رضایی اصل، رامین بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • رضوانی، حمیدرضا بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان 8 تا 12ساله شهر تهران [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 81-96]
 • رضوانی، رسول تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 41-52]
 • رضوانی، فریبا تاثیر رتبه‌بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 90-107]
 • رضوانی، فریبا خوانایی‌گزارشگری‌مالی و هزینه‌های حسابرسی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 112-126]
 • رضوانی نیا، اکرم تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • رمضان زاده برکی، عبدالرضا توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند بر چرخش مشتری در پلتفرمهای تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 269-282]
 • رمضان زاده زیدی، عباس نقش تعدیل کنندگی کمیته حسابرسی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 16-28]
 • رمضان زاده زیدی، عباس بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 62-76]
 • رمضانی، آرزو بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی بر سطح رشد سرمایه گذاری و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 17-32]
 • رمضانی، اکرم بررسی جریان محتوایی مقالات نشریه دانش حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 146-157]
 • رمضانی، علی سیاست‌های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام:در سطح شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 69-84]
 • رمضانی، مطهره همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 25-41]
 • رمضانیان، خدیجه هموارسازی سود و مدیریت سود [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 26-32]
 • رنجبر، زهرا بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ریسک درماندگی مالی باتوجه به نقش سهامداران نهادی [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 103-120]
 • رنجبر محمدی بناب، بهاره بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • رنجبری شره جینی، سجاد تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 162-175]
 • رهنما، جواد بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 33-48]
 • ره نورد، راضیه چگونه حالت ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری و چارچوب سنجش بر قضاوت های عملکرد (زیست) محیطی تاثیر می گذارد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • روخ چکار، حسین تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • روزخوش، مرضیه بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 94-106]
 • روزخوش، مرضیه تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 1-16]
 • روزخوش، مرضیه بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 1-12]
 • روشنی گیلوائی، محمدرضا عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 18-33]

ز

 • زاد دوستی، فرزانه رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • زارع، شکوفه رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • زارع، شکوفه بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]
 • زارع، فاطمه بررسی عدم اطمینان جریان وجه نقد و کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 126-137]
 • زارع بیدکی، محمد بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 169-194]
 • زارع پور، سینا تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 28-42]
 • زارع خفری، کامران نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 53-71]
 • زارع زاده مهریزی، سمیه بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب و توانایی مدیریتی بر حق‌الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 126-143]
 • زارع محلاتی، سهیلا بررسی رابطه سبک رهبری و درآمد پایدار در شهرداری ها [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 1-7]
 • زارعی، باران مطالعه ارتباط آمادگی هوازی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 149-156]
 • زارعی، باران مطالعه ارتباط ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 121-132]
 • زارعی، توران بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 19-30]
 • زارعی، حیدر مطالعه ارتباط ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 121-132]
 • زارعی، سمیر تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سودآوری و قابلیت پیش بینی سود در بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 222-239]
 • زارعی، علیرضا مطالعه ارتباط آمادگی هوازی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 149-156]
 • زارعی کردشولی، شکوفه فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 53-65]
 • زاهدی، نرگس بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه‌های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعاتی: فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی کالا و بامیلو) [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 49-66]
 • زبردست، مهدی تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • زحمت کش، زینب بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سطح افشا گزارشگری پایداری شرکت‌ها [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 112-129]
 • زحمتکش، زینب بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 169-194]
 • زرین، جعفر نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 53-71]
 • زرین ساز سرخابی، فیروزه بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 75-90]
 • زرین ساز سرخابی، فیروزه عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 1-16]
 • زندی، رضا بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 19-30]
 • زندی قیماسی، فاطمه بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 105-121]
 • زنگنه، سمیه تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • زنگنه، سمیه تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 19-31]
 • زیغمی، پرویز نقش تفکر انتقادی حسابرسان در کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 41-55]
 • زینالی، اکبر بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 67-87]
 • زینالی، علیرضا بررسی تأثیر حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 95-107]
 • زینالی، علیرضا بررسی نقش واسطه‌ای کارایی سرمایه‌گذاری بر رابطه بین محافظه‌کاری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 12-25]
 • زینالی، علیرضا بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 46-60]
 • زینالی، علیرضا بررسی نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی بر رابطه‌ی بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 45-60]
 • زینالی، مهدی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 119-134]
 • زینالی، مهدی بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 24-50]
 • زینالی، مهدی حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 110-124]
 • زینالی، مهدی بررسی رابطه بین کارایی اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 45-58]

س

 • سائلی، پریسا تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • سائلی، مهسا تأثیر تمرکز بازار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تجربه کمیته حسابرسی بر قیمت‌گذاری حسابرسی [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 79-90]
 • سادات غفاری، منصوره رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 14-28]
 • سادات غفاری، منصوره تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • سادات غفاری، منصوره بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 79-98]
 • سادات غفاری، منصوره بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • سادات غفاری، منصوره تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 43-56]
 • سادات غفاری، منصوره بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • سادات غفاری، منصوره تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 40-54]
 • ساری، محمد علی تاثیر ساختار مالکیت و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 26-46]
 • ساعت ساز، پگاه تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • ساعت ساز، پگاه چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 130-148]
 • ساعدی، فاطمه تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 86-97]
 • ساعدی، فاطمه رابطه افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 239-253]
 • ساعی، سیاوش تاثیر هزینه های نمایندگی بر رابطه ساختار مالکیت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 56-74]
 • ساقیان، معصومه تأثیر افشای مدیریت ریسک سازمانی و افشای سرمایه فکری بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 135-156]
 • سالاری اسکری، جواد وارسی استرس حسابرس [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 114-126]
 • سالمی، اسحاق بررسی تأثیر اهرم مالی و پاداش مدیریتی و نوسان‌پذیری بازده سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 64-77]
 • سالمی، اسحاق بررسی نقش روابط سیاسی با دولت در به هنگام بودن اطلاعات با توجه به مالکیت خودی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 9-23]
 • سالمی، اسحاق تأثیر عدم قطعیت در فروش بر رفتار هزینه [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 13-26]
 • سالمی، اسحاق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 15-26]
 • سالمی، غلامرضا رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت سود واقعی با نقش تعدیل گری اعتماد بنفس مدیریتی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 127-147]
 • سامانیان، سعید بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 104-121]
 • سامانیان، علیرضا بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت : آزمون نظریه اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 15-32]
 • سامانیان، علیرضا بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی: آزمون تئوری نمایندگی و اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 104-121]
 • سام کن، ذکریا ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 75-91]
 • سبحانیان، علیرضا بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • سپاهیان، مصطفی مدیریت مغالطه توسل به چاپلوسی در سازمان ها [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 43-50]
 • ستوده، طاهره رتبه‌بندی مؤلفه‌ها و بررسی نقش نظارت عملیاتی در پاسخگویی عملیاتی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 30-39]
 • سجادی نژاد، سیده طیبه تأثیر استراتژی‌های تجاری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 112-121]
 • سرآبادانی، سعیده بررسی رابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 19-34]
 • سرشار، سارا نقش ویژگی‌های روانشناختی مدیران بر رابطه بین مالکیت شرکت‌های خانوادگی و سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 31-43]
 • سرفرازی، مهرزاد رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • سعادت اگاه، فروه بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 70-82]
 • سعادت نیا، الهام بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 105-121]
 • سعادتی، سیروس تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 121-141]
 • سعادتی، سیروس تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 97-123]
 • سعیدی، پرویز بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 78-97]
 • سعیدی، حمید بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 77-88]
 • سعیدی فر، ساجده فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 53-65]
 • سعیدی فرد، محمد فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل PLS-SEM [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 193-205]
 • سقائی، احسان بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 54-62]
 • سقائی، احسان بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 130-138]
 • سلامی دهخوارقانی، محسن تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • سلجوقی، محمد بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکتها با استفاده از نسبت کیوتوبین [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 33-46]
 • سلجوقی، محمدجواد بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به واسطه تعیین هویت آن‌ها (مورد مطالعه: رزمی کاران کاراته پیام قوچان) [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 1-20]
 • سلطانی، مهران بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 31-53]
 • سلطانی نژاد، مجتبی بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 90-101]
 • سلمانی، معصومه بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 47-58]
 • سلیمانپور، صدیقه نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی دراخلاق و حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 39-48]
 • سلیمانپور، صدیقه بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 1-11]
 • سلیمانپور، صدیقه بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 1-12]
 • سلیمانپور، صدیقه حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 122-131]
 • سلیمانپور، صدیقه پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نحوه برخورد حسابرسی داخلی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 75-90]
 • سلیمانپور، صدیقه منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر عادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 51-69]
 • سلیمانپور، صدیقه نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 104-111]
 • سلیمان فلاح، ندا سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده و انطباق آن با نیازمندی های فردی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 28-34]
 • سلیمانی، سمیرا بررسی تأثیر نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 101-118]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت و تنش مالی) شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 101-121]
 • سلیمانی پوریا، مریم بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر تمایل به دستکاری گزارش های مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 129-144]
 • سلیمی، کوروش رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 77-91]
 • سلیمی، یوسف بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 64-79]
 • سلیمی تازه کند، آرزو ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • سمایی، عوض بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 14-27]
 • سمایی، مرجان تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 54-67]
 • سهرابی، اشکان بررسی رابطه درماندگی مالی و محدودیت‌های مالی با مقررات (مفاد) اعتبار تجاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 72-88]
 • سهرابی، فاطمه مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟ [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 29-45]
 • سه یک کار، داود تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، مالکیت خانوادگی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 72-86]
 • سوری، ابوذر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 31-47]
 • سیاهوشی، مهدی رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 50-66]
 • سیاهوشی، مهدی رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 17-31]
 • سیاهوشی، مهدی تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 16-27]
 • سیاهوشی، مهدی تاثیر ویژگی‌های فرآیند حسابداری بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری در سازمان‌ بیمه مرکزی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • سیدصادقی نمین، طوبی بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 14-27]
 • سیدنژاد فهیم، سیدرضا تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • سیدنقوی، میرعلی مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟ [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 29-45]
 • سیدی، سید محدثه بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • سیف اله زاده، بهنام تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 85-96]
 • سیفی، سامان رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 70-82]
 • سیفی، غزاله رابطه متنوع‌سازی محصول با اشتباهات حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 100-115]
 • سیفی، غزاله تأثیر چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی و میزان تقسیم سود با توجه به ساختار مالکیت [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 1-14]
 • سیفی، غزاله تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 53-65]
 • سیفی کمار سفلی، اصغر ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 81-97]
 • سیفی گواهر، لیلا توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته شرکت [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 97-112]

ش

 • شادابی، زهرا بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 77-90]
 • شاکرمی، سعدی بررسی تاثیر گزارشگری پایداری زیست محیطی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران. [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 74-89]
 • شاه بوداقی، راحله نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • شاهرخی، جمشید تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 124-140]
 • شاه ولی زاده، عادل بررسی تاثیر رقابت بازار محصول وتضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 17-31]
 • شاه ولی زاده، عادل تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 137-154]
 • شاه ولی زاده، عادل تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت‌مدیره [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 122-147]
 • شایسته، هادی بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 122-137]
 • شایگان نو، نوید تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 1-15]
 • شایگان نو، نوید تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 95-111]
 • شبرنگ رودبارکی، سهیلا تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 14-32]
 • شجاعی، زینب بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 44-57]
 • شجاعی باغینی، گلنار ارائه مدل حفظ و نگه‌داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران) [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 93-109]
 • شرفی، حسن ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 69-89]
 • شرهانی، الناز بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 122-138]
 • شریف زاده دربان، ستی بررسی تأثیر نقدینگی شرکت بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 53-64]
 • شریفی، محسن رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 83-100]
 • شریفی، مریم عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • شفیعی، سارا بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 119-134]
 • شفیعی، سارا نقش تعدیلی مالکیت نهادی در رابطه با کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 31-41]
 • شفیعی، مهرداد بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 60-71]
 • شفیعی، مهرداد بررسی تاثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود در بازارهای مالی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 157-168]
 • شفیعی بافتی، حسین وارسی استرس حسابرس [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 114-126]
 • شفیعی علویجه، نفیسه تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 45-61]
 • شفیعی نسب، عبداله بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 102-114]
 • شفیعی نسب، عبداله بررسی تاثیر درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 14-24]
 • شقاقی ترکداری، رضا ارتباط خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 133-157]
 • شکری، روح الله بررسی میزان آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان سازمان های دولتی در خصوص کرونا ویروس (کووید-19) (مطالعه موردی: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان) [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 63-71]
 • شکری کیانی، مسعود رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 33-48]
 • شکوهی منش، فاطمه تاثیر شفافیت اطلاعات بر رابطه بین تجدید ارایه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 29-47]
 • شماخی، حمیدرضا بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 144-155]
 • شماخی، حمیدرضا بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت در طول همه گیری COVID-19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 82-97]
 • شمس، امیر مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 54-68]
 • شمس، امیر بررسی ارتباط ویژگی های تیم ارشد مدیریت و مدیریت سود تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 110-118]
 • شمس، امیر بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 90-101]
 • شمس، امیر معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 77-89]
 • شمشیری، رضا تبیین و ارائه الگویی برای سنجش افشاء زیست محیطی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 77-92]
 • شمشیری، فریبا استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 55-73]
 • شمشیری پورمنفرد، علیرضا نقش تعدیلی مالکیت نهادی در رابطه با کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 31-41]
 • شمشیری پورمنفرد، علیرضا تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 67-86]
 • شهابی نژاد، زهرا بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 30-40]
 • شهابی نسب، علی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 88-99]
 • شهبازبگیان، امیر ارائه ی مدلی مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به منظور تعیین پورتفولیوی بهینه ی سهام (مطالعه ی موردی شرکت سرمایه گذاری غدیر) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 91-107]
 • شهباززاد، عسگر نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 44-58]
 • شهبازی، الهام مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 94-111]
 • شهرستانی، سهیلا بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سطح افشا گزارشگری پایداری شرکت‌ها [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 112-129]
 • شهرستانی، سهیلا بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 169-194]
 • شهرستانی، سهیلا تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 210-226]
 • شهرستانی، سهیلا بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 78-93]
 • شهری، نرجس روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 89-101]
 • شهری، نرجس تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 26-37]
 • شهریاری، زهرا تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 300-314]
 • شهریاری، سعید بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 90-104]
 • شهری مجارشین، علی اکبر منافع احساسی، اجتماعی و عملکردی در حوزه خدمات نوین شرکتهای صنعتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 48-59]
 • شهناز خضرلو، جواد حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 110-124]
 • شهناز خضرلو، جواد بررسی رابطه بین کارایی اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 45-58]
 • شهنوازی، عابده تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و هزینه سرمایه [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 61-72]
 • شهنوازی، عابده تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 73-86]
 • شهنوازی، عابده بررسی چالش های نظام بانک داری اسلامی از دیدگاه جنسیتی و مدرک تحصیلی حسابداران بانک ملی زاهدان [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 48-65]
 • شهولی کوه شوری، ساره بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 122-137]
 • شیخ نظر، مجتبی بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 41-54]
 • شیخی، زهرا تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 78-90]
 • شیخی، زهرا بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 71-86]
 • شیخی گرجان، مینا بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 31-48]
 • شیخی گرجان، مینا بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 77-90]
 • شیخی گرجان، مینا بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تأکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 1-16]
 • شیخی گرجان، مینا تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 1-18]
 • شیخی گرجان، مینا بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان‌های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 136-154]
 • شیرازی دهخوارقانی، مجید بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 60-76]
 • شیرطاهری، علی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • شیرطاهری، علی بررسی رابطه بین کاهش فرسودگی شغلی و تنیدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 32-61]
 • شیری، اسماعیل مطالعه رابطه احتمال ورشکستگی و اجتناب مالیاتی با نقش متغیر تعدیل‌گر رقابت در بازار محصول [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 84-97]

ص

 • صائب نیا، سمیه بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی‌های سایپا شهر اردبیل [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 66-81]
 • صائب نیا، سمیه بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • صابونی، حامد تبین نقش و جایگاه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 72-81]
 • صادقی لویه، محمد تاثیر راهبردهای تجاری بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 15-34]
 • صالح، محمدمهدی تأثیر معنویت بر بهبود عملکرد شغلی در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 112-122]
 • صالحی، اله کرم تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-85]
 • صالحی، اله کرم بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 32-47]
 • صالحی، اله کرم تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 60-71]
 • صالحی، حمیدرضا تجزیه و تحلیل و مدیریت فرایندها ISO 9001:2015 مطالعه موردی: شرکت ایران تابلو [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 51-61]
 • صالحی، حمیدرضا مدیریت ریسک ISO 31000 (مطالعه موردی: شرکت ایران تابلو) [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 33-41]
 • صالحی، سید حسین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 88-111]
 • صالحی، عباس تاثیر راهبردهای تجاری بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 15-34]
 • صالحی، مژگان بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر استراتژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 51-64]
 • صالحی ساعی، فرهنگ بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 92-104]
 • صالحی کردآبادی، سجاد رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 92-109]
 • صالحیون، محسن رابطه سودهای مختلف و جریانات نقدی با بازده سهام [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 158-168]
 • صباغان کرمان، فریبا تاثیر ارزش‌های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش‌های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 41-62]
 • صحراری، ناصر بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • صحراری، ناصر تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • صداقت، علی بررسی تاثیر بهره‌وری کارکنان بر رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و عملکرد مالی [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 135-147]
 • صدری، محبوبه نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 60-76]
 • صدری، ندا نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 65-78]
 • صدری خانلو، ابوالفضل تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 114-128]
 • صدیقیان، محمد جواد اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]
 • صراف، فاطمه تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • صراف، فاطمه مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 88-97]
 • صراف، فاطمه بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 48-62]
 • صراف، فاطمه تأثیر چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی و میزان تقسیم سود با توجه به ساختار مالکیت [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 1-14]
 • صراف، فاطمه بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 137-150]
 • صراف، فاطمه عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 18-33]
 • صراف، فاطمه حکمرانی مدیران و ریسک ورشکستگی با توجه به تمرکز بازار صنعت [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 31-42]
 • صراف، فاطمه تاثیر عدم اطمینان جریان نقدی بر هزینه تحقیق و توسعه با اثر تعدیل‌کنندگی محدودیت مالی [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 131-144]
 • صراف، فاطمه فین تک در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 27-41]
 • صراف، فاطمه اثرات درماندگی مالی، سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی به ارزش ویژه بر ارزش شرکت [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 104-116]
 • صراف، فاطمه تأثیر نقدینگی، نسبت بدهی، اندازه و سن شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 136-147]
 • صراف، فاطمه نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 56-78]
 • صرافی، علیرضا ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 27-47]
 • صفر پور، مریم ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 1-16]
 • صفر پور، مریم بررسی وجود تاثیر حسابرس داخلی و ویژگی های کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 48-66]
 • صفر پور، مریم ارزیابی تاثیرساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ، ساختارهیئت مدیره برخطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 106-122]
 • صفر پور، مریم تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 19-31]
 • صفرپور، مریم ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • صفرزاده، محمد تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 112-124]
 • صفرزاده، محمدحسین محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 139-149]
 • صفری، رویا هموارسازی سود و مدیریت سود [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 26-32]
 • صفری احمد وند، مهدی جایگاه پیاده محوری در تحقق شهر سالم (نمونه موردی شهر خرم آباد لرستان) [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 83-103]
 • صفری اقبلاغ، مهرانگیز بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 24-50]
 • صفری خواه، محمدرضا تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 162-175]
 • صفوی هیر، سیّده المیرا نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 62-72]
 • صلحی فام اصل، ملیحه بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 1-11]
 • صلحی فام اصل، ملیحه تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]

ط

 • طاعتی وند، زهرا بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش توان حاکمیت شرکتی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 55-72]
 • طالاری، شهلا ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 87-107]
 • طالب زاده آوان، رویا بررسی وجود تاثیر حسابرس داخلی و ویژگی های کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 48-66]
 • طالبی، الهه تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • طالبی، بهمن رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 67-81]
 • طالبی، بهمن ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 81-97]
 • طالبی، رقیه محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 134-145]
 • طاهر آبادی، علی اصغر تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 180-193]
 • طاهر آبادی، علی اصغر بررسی نقش هزینه‌های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 85-95]
 • طاهر آبادی، علی اصغر بررسی رابطه استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 12-25]
 • طاهرزاده کیوی، جعفر ارائه مدل حفظ و نگه‌داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران) [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 93-109]
 • طوری، علی آسیب شناسی رویه های موجود جهت رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای بهبود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 49-64]
 • طوفانی چهارده، جواد بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 88-98]
 • طوفانی چهارده، جواد بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطرسقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 239-254]

ع

 • عابدی، فاطمه روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 89-101]
 • عادلی، رویا تأثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار با تأکید بر نقش رقابت در بازار محصول [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 32-46]
 • عاقلی، طاهره اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 55، 1400، صفحه 23-36]
 • عباس زاده، شهلا تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 1-17]
 • عباسی، حسین بررسی نقش هزینه‌های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 85-95]
 • عباسی، حورالعین بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 1-21]
 • عباسی، عادل رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 1-22]
 • عباسی، محمد فساد اداری و گلوگاههای آن در ساختار سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه مراکز علمی و دانشگاهی (ستاد اداری و مراکز دانشگاه علمی کاربردی) [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 59-76]
 • عباسی استمال، محمدرضا ارتباط بین ویژگی‌های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 1-22]
 • عباسیان، محسن ابهامات کیو توبین در ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 51-60]
 • عبداللهی، سمیرا مطالعه تأثیر پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 94-104]
 • عبدالملکی، زیبا تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 126-143]
 • عبداله پور، فاروق بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟ [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 87-105]
 • عبداله پور، فاروق آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • عبداله پور، فاروق بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • عبداله پور، فاروق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • عبدالهی، امیرحسین تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سودآوری و قابلیت پیش بینی سود در بانکهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 222-239]
 • عبدلی، محمدرضا بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 13-28]
 • عبدلی، مریم بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 69-77]
 • عبدی، رسول بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 148-170]
 • عبدی، سهراب مالکیت نهادی، هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام: هموارسازی به ‌قصد تحریف یا انتقال اطلاعات؟ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-45]
 • عبدی مجره، مهدی اثر میانجی ریسک عملیاتی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 153-169]
 • عرب، لیلا بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 21-39]
 • عرب، لیلا جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 195-206]
 • عرب‌خراسانی، مسعود بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 20-34]
 • عرب زاده، سیامک تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 47-58]
 • عرب نژاد، فائزه تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران [دوره 3، شماره 35، 1399، صفحه 77-91]
 • عرض پیما، زهرا تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطلاعات زیست محیطی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 1-16]
 • عزتی، زیبا بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 131-146]
 • عزتی، نسیم تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 35-50]
 • عزتی، نسیم ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 1-15]
 • عزیزآبادی، محمدجواد بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد) [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 107-116]
 • عزیزآبادی، محمدجواد بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 87-97]
 • عزیزآبادی، محمدجواد بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد) [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 148-159]
 • عزیززاده، طاهره ارتباط بین ضعف کنترل‌های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 53-69]
 • عزیز محمدی، زهرا تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • عزیزی، حمیدرضا بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 1-11]
 • عزیزی، فرهاد بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 1-12]
 • عزیزی، فرهاد بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 27-37]
 • عزیزی، فرهاد بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 27-39]
 • عزیزی، محمد مطالعه تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و بازده سهام [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 136-144]
 • عزیزی، نادر مطالعه تأثیر محدودیت‌های مالی بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هزینه تأمین مالی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 111-121]
 • عزیزی، نسرین مطالعه تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین سطح نگه‌داشت وجه‌نقد و بازده مازاد [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 35-45]
 • عزیزی بابا احمدی، مهتاب تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]
 • عسگری، افسانه اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 128-139]
 • عسگری، محمدجعفر تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 45-60]
 • عشایری نسب، محمد توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • عشوری، جابر تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • عشوری خطیبی، نگین تاثیر گزارشگری مسئولیت اجتماعی (CSR) بر موفقیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 54-67]
 • عظیمی، احمد بررسی تأثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش‌اعتمادی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 119-130]
 • عظیمی، فریدون بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 1-11]
 • عقابی، شیما رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 204-216]
 • عقیلی نسب، سیدرضا تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 73-84]
 • علاجی، معصومه تاثیر محافظه کاری حسابرس و رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 1-15]
 • علایی، آوا اثر دقت پیش بینی مدیریت بر رابطه بین تنوع کمیته حسابرسی و تجدید گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 96-108]
 • علی اکبری، محمدامین تاثیرارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره‌وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش بازار در شرکتهای بورسی و فرابورسی [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 66-81]
 • علی اکبری، محمدامین تاثیر نسبت نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام بر نرخ سود تضمین شده سپرده بانک‌های بورسی و فرابورسی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 90-100]
 • علی اکبری، محمدامین ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 135-150]
 • علی پناه، حکیمه تاثیر میزان تحصیلات حسابرسان بر استرس حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 91-105]
 • علی پور، رامین تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 1-18]
 • علیپور، سعید بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 31-48]
 • علیپور، سعید بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 1-20]
 • علی زاده، امید تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 254-266]
 • علیزاده پیرعلی، فرخ مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 12-18]
 • علی فتاحی، ناهید تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 16-28]
 • علی نژاد نارگ، شمس الله بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد و توانایی مدیریتی بر گزارش و گردش حسابرسی [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 94-110]
 • عماد، نجمه مطالعه رابطه بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف‌کنندگان پسته بسته‌بندی شهر کرمان [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 244-258]
 • عمادالدینی، امیر بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 78-97]
 • عمادی پرمکوهی، سیدجواد بررسی تاثیر اعتمادبه‌نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 169-182]
 • عمیدی، راضیه بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز) [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 1-17]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تاثیر سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 15-26]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 1-15]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 63-77]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم جهانی سازی، چالشی برای کنترل داخلی و حسابرسی در سیستم بانکی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 63-71]
 • عنبری، حمزه تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 80-91]
 • عیدی، فاطمه بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 14-25]
 • عیدی، فاطمه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برعملکرد مالی بانقش میانجی فعالیت های کارآفرینی (تولید کنندگان صنایع لبنی شهریار) [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 79-107]
 • عیسی وند، صالح رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 63-72]
 • عین آبادی، جواد بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر تمایل به دستکاری گزارش های مالی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 129-144]
 • عین آبادی، جواد اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 109-121]
 • عین آبادی، جواد بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 92-104]
 • عین آبادی، جواد بررسی ریسک پذیری سرمایه گذاران بازارهای مالی و ارتباط آن با سواد مالی [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 86-95]
 • عین آبادی، جواد طراحی مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم [دوره 5، شماره 72، 1401، صفحه 125-141]
 • عینی، آرش تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 49-61]
 • عینی، آرش تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 33-52]
 • عینی زاده، مهدی بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 48-66]

غ

 • غریب، حجت بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 48-66]
 • غضنفری، بهاره رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 1-15]
 • غفوریان، عاطفه تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 17-36]
 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 79-89]
 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 74-89]
 • غفوریان شاگردی، محمد سجاد بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 79-89]
 • غلامرضائی، مهدی درماندگی مالی و خطای پیش‌بینی سود مدیران: با تاکید بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 14-28]
 • غلام زاده، داریوش فساد اداری و گلوگاههای آن در ساختار سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه مراکز علمی و دانشگاهی (ستاد اداری و مراکز دانشگاه علمی کاربردی) [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 59-76]
 • غلامی، حسین بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 49، 1400، صفحه 122-135]
 • غلامی، حسین اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 139-157]
 • غلامی، علی تأثیر برون‌سپاری جهانی شرکت‌ها بر عملکرد مالی آن‌ها با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلگر سرمایه ارتباطی تأمین‌کننده [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 228-243]
 • غلامی، فاطمه تاثیر شوک های سرمایه گذاری بر بازده سهام شرکت در طی چرخه عمر (در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 179-192]
 • غلامی، فاطمه نقش تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 272-284]
 • غلامی، مصطفی بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 102-116]
 • غلامی قوام آباد، افسانه تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 94-106]
 • غنی، فاطمه بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت، محیط نهادی و تقاضای حسابرس مستقل [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 160-177]
 • غنیمی، فاطمه بررسی راهکارهای اجرا و موانع مبارزه با پولشویی بر اساس توصیه‌های FATF [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 59-78]
 • غیاثی، مرضیه بررسی تاثیر حسابداری سبز در هوشمند سازی و توسعه پایدار شهری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 151-168]
 • غیاثی، مرضیه تأثیر تئوری زمان‌بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 40-52]
 • غیاثیان، مصطفی بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 83-96]
 • غیور، امیرحسین ابقا مدیریتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 173-185]
 • غیور، امیرحسین تاثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 1-13]

ف

 • فاضل دهکردی، عاطفه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 68-82]
 • فاطمی اصل، سیده سارا بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 105-121]
 • فاطمی پناه، مهرداد نقش کیفیت زندگی در سلامت روان و کمال‌گرایی دانشجویان [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 104-112]
 • فاطمی پناه، مهرداد رابطه عزت نفس و انگیزش تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 42-53]
 • فاطمی نسب، سید حسین اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 13-20]
 • فتاحی، سارا عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 301-313]
 • فتاحی، سارا نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 47-68]
 • فتاحی، هانیه مطالعه تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 125-135]
 • فتاحی نافچی، حسن بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 68-82]
 • فتاحی نافچی، حسن تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 72-85]
 • فتاحی نافچی، حسن بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی بر سطح رشد سرمایه گذاری و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 17-32]
 • فدائی کلورزی، اسماعیل تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 99-112]
 • فرازی، پروا ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 126-143]
 • فراشاد، معصومه استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی شاخصی در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 34-65]
 • فراشاد، معصومه بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]
 • فراهانی، زهرا مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 136-155]
 • فراهانی، عاطفه بررسی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته با حق الزحمه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 21-37]
 • فراهانی، مهدی بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت‌ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 34-48]
 • فرجی، جعفر نقش تعدیلی سهامداران نهادی در رابطه بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 43-54]
 • فرخی، الهام بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 40-68]
 • فرخی نمین، شهلا بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی‌های سایپا شهر اردبیل [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 66-81]
 • فرقانی، ابوالقاسم تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • فرقانی، حامد تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 128-142]
 • فرهادتوسکی، امید رابطه بین مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 107-122]
 • فرهادتوسکی، امید بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 55-68]
 • فرهادتوسکی، امید اخلاق در حسابداری [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 34-40]
 • فرهادی اندرابی، سویل تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 28-42]
 • فرهادی کشکولی، داریوش مسئولیت اجتماعی، مدیریت ریسک شرکت و مدیریت درآمد واقعی؛ شواهدی از اعتماد مدیریتی [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 111-126]
 • فرهادی کشکولی، داریوش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 41-52]
 • فزونی، مریم رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 10-33]
 • فشکی، محمدرضا تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر تامین مالی اولیه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 59-72]
 • فضل زاده، علیرضا بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 1-14]
 • فطانت خواه، رضا بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 1-17]
 • فطانت خواه، رضا بررسی تاثیر نقش عوامل مؤثر اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 77، 1401، صفحه 152-162]
 • فقیه دینوری، مسعود بررسی اثر بهای تمام شده خدمات بیمارستانی بر کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان در بیمارستان های تبریز [دوره 2، شماره 11، 1398، صفحه 61-75]
 • فکری، لیلا تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه [دوره 3، شماره 34، 1399، صفحه 89-101]
 • فکور ثانی، لیلا تأثیر ویژگی‌های حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 122-138]
 • فلاح دشتی، شمیسا تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش جهت‌گیری زیست محیطی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری منطقه 11تهران ) [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 54-63]
 • فلاح زواره، محمد حسین تاثیر فرصت های رشد و جریان نقدی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 26-37]
 • فلاح زواره، محمد حسین تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 217-226]
 • فومن اجیرلو، نگار تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 137-154]
 • فیروزی، یاسمین بررسی تاثیر سازوکار‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 116-130]
 • فیضی، حمیده بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 24-50]

ق

 • قادرزاده، سید کریم محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • قادرزاده اسکویی، سیامک رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 1-19]
 • قادری، بهمن مالکیت نهادی، هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام: هموارسازی به ‌قصد تحریف یا انتقال اطلاعات؟ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-45]
 • قادری، بهمن بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • قادری، مهناز ارائه مدل ارزش شرکت براساس نسبت های مالی، سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 135-150]
 • قاسم پیشه، موسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • قاسمی، سعید نقش توان مندی مدیران در کشف کلاه برداری گزارشگری مالی با در نظر گرفتن حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکت ها با تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص SA [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 98-119]
 • قاسمی، فاطمه آسیب شناسی آموزش زودهنگام به کودکان و اثر آن بر اختلالات یادگیری در پایه ی اول دبستان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 154-165]
 • قاسمی زاده سراب، حسین تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 46-59]
 • قاضی نژاد، سعید بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 92-104]
 • قامت افزار، نسرین بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به واسطه تعیین هویت آن‌ها (مورد مطالعه: رزمی کاران کاراته پیام قوچان) [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 1-20]
 • قجربیگی، مهسا بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکت ها و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 85-96]
 • قدرتی زوارم، عباس بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • قدرتی زوارم، عباس بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 132-145]
 • قدرتی زوارم، عباس ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 47-62]
 • قدرتی زوارم، عباس بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 94-106]
 • قدرتی زوارم، عباس تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 84-94]
 • قدرتی زوارم، عباس تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 125-136]
 • قدرتی زوارم، عباس تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 1-16]
 • قدرتی زوارم، عباس بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 1-12]
 • قدرتی زوارم، عباس بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 27-37]
 • قدرتی زوارم، عباس بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 27-39]
 • قدردان، احسان بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 45-62]
 • قدس مفیدی، سیداقبال بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر تخصص حسابرس در صنعت [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 68-84]
 • قدمیاری، نسرین بررسی ارتباط بین رتبه بندی شرکت‌ها و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 68-81]
 • قدمیاری، نسرین بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 78-95]
 • قدیم پور، جواد تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 49-61]
 • قدیم پور، جواد بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری نوین بانکی با عملکرد مالی (مورد مطالعه: بانک ملی اردبیل) [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 108-125]
 • قربانحسینی، مسعود تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 108-119]
 • قربانحسینی، مسعود تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 120-126]
 • قربانحسینی، مسعود مطالعه نقش و تأثیر داده های حسابداری و XBRL برارتقاء پیش بینی حرکات سود [دوره 3، شماره 28، 1399، صفحه 14-25]
 • قربانحسینی، مسعود پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 1-17]
 • قربانی، اعظم نقش مسئولیت پاسخگویی در تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمان‎های عمومی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 129-145]
 • قربانی، ساسان بررسی میزان آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان سازمان های دولتی در خصوص کرونا ویروس (کووید-19) (مطالعه موردی: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان) [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 63-71]
 • قربانی اسفهلان، وحید نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 115-134]
 • قربانی اسفهلان، وحید تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس شرکت بر کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 16-33]
 • قربانی اسفهلان، وحید تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب و کار با نقش ریسک پذیری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 82-93]
 • قربانی اسفهلان، وحید بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 36-44]
 • قربانی صمد، روح الله بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 90-104]
 • قربانی گلپرور، مهیا بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 97-115]
 • قرچه مقدم، آذر بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین باورهای ناهمگن سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 113-125]
 • قرخلوی نادری، غزل تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]
 • قریشی، رضا بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 48، 1400، صفحه 32-46]
 • قزلباش، علی بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 42-49]
 • قزلباش، علی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی (سازمان بیمه مرکزی) [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 32-43]
 • قزلباش، علی بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 1-15]
 • قشقایی، علی جایگاه حسابداری خلاقانه در بین حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 100-113]
 • قصوری، علی بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 146-153]
 • قصوری، علی بررسی میزان آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان سازمان های دولتی در خصوص کرونا ویروس (کووید-19) (مطالعه موردی: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان) [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 63-71]
 • قلاوندی، حسن بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز) [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 1-17]
 • قلی پور، مهدی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 54-70]
 • قلی پور، وحید بررسی ارتباط متقابل نوآوری سازمانی با کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر بهبود یادگیری سازمانی [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 66-89]
 • قلی پور پاشا، مهدی تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 16-28]
 • قلی پور پاشا، هادی بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 1-12]
 • قلیزاده، مرضیه بررسی تأثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش‌اعتمادی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو) [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 119-130]
 • قمر، لیدا جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 42-52]
 • قمری، وحید بررسی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به هدف استراتژیک بر عملکرد موثر و مزیت رقابتی شرکت [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 120-130]
 • قنادی، محمدسعید تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • قنبرزاده، مجتبی تبیین الگویی برای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی مدل‌های‌‌ کسب‌وکار [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 15-38]
 • قنبرزاده، مجتبی حسابداری ارزش جاری: مقایسه تطبیقی دیدگاه فریتز اشمیت و پیشگامان وی در مقابل نظریه ادواردز و بل [دوره 4، شماره 44، 1400، صفحه 89-101]
 • قنبرزاده، منیژه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 132-143]
 • قنبرزاده، منیژه تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 135-147]
 • قنبرزاده، منیژه تاثیر هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 45-60]
 • قنبری، افسانه تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 106-118]
 • قنبری، سمیه بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 51-66]
 • قنبری، عبدالله بررسی تاثیر هزینه‌های بهداشت و درمان بر امید به زندگی در ایران [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 90-103]
 • قنبری، علی تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه [دوره 4، شماره 45، 1400، صفحه 1-17]
 • قنبری، یوسف لزوم توسعه سنجه های مفاهیم اخلاقی در حسابداری و حسابرسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • قهرمان زاده، جواد استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 46-53]
 • قهرمان زاده، جواد بررسی تأثیر تعاملات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان با تأکید بر عوامل منبع و محتوا [دوره 5، شماره 62، 1401، صفحه 1-8]
 • قهرمان زاده، جواد بررسی رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی با تجربه خرید آنلاین و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 38-44]
 • قوام مسعودی، زهره تاثیر نسبت نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام بر نرخ سود تضمین شده سپرده بانک‌های بورسی و فرابورسی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 90-100]
 • قوسی، زیبا تأثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 85-100]
 • قوسی، زیبا تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت‌ها [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 26-38]
 • قوهستانی، احمد رضا رابطه انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه با توجه به تئوری چرخه عمر شرکت [دوره 5، شماره 74، 1401، صفحه 72-90]
 • قیصری، طاهر تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 60-71]

ک

 • کارگر، حامد تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • کارگر، حامد تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 19-31]
 • کارگر، حامد بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 49-65]
 • کارگر، حامد بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 8، 1398، صفحه 26-40]
 • کاظمی، حسین نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 104-111]
 • کاظمی منش، آذین تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 1-21]
 • کاکویی، مهتا ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن هزینه گارانتی برای محصول باز تولید شده [دوره 2، شماره 9، 1398، صفحه 62-77]
 • کاوه، مجتبی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت سود واقعی با نقش تعدیل گری اعتماد بنفس مدیریتی [دوره 5، شماره 58، 1401، صفحه 127-147]
 • کاوه بیرجندی، رامبد بررسی تاثیر نوع پرس و جوی حسابرس بر پاسخ دریافتی از صاحبکار [دوره 2، شماره 19، 1398، صفحه 128-136]
 • کاویانی، میثم بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام (مطالعه موردی: صنعت دارویی بورس تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-89]
 • کرلو، علی تأثیر وضعیت نوآوری تیمی بر درک پرستاران از ایمنی بیمار در بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 83-95]
 • کرلو، علی تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت‌مدیره [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 122-147]
 • کرمی، سمانه توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش های الکترونیکی [دوره 3، شماره 33، 1399، صفحه 143-161]
 • کرمی، صبا تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 17-30]
 • کرمی خواه، بهزاد تبیین و شناسایی عوامل تشکیل دهنده مزیت رقابتی در سازمانها بر اساس تکنیک کیفی [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 128-143]
 • کرمی طالقانی، فرامرز بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 26-46]
 • کریمی، فرشته بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل) [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 83-93]
 • کریمی، مجتبی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی [دوره 5، شماره 71، 1401، صفحه 53-65]
 • کریمی، مجتبی اثرات متقابل محدودیت تأمین مالی و اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 1-12]
 • کریمی، محمود بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 108-118]
 • کریمی پور، امید بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 82-93]
 • کریمی حصاری، فرشاد بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • کریمی دلدار، بهنام بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 65-83]
 • کریمی دلدار، بهنام تأثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 64-82]
 • کشتگر، الهام بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 28-47]
 • کفعمی، مهدی بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • کلانتری فر، پریسا تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 82-100]
 • کمالی، رعنا تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت [دوره 4، شماره 50، 1400، صفحه 123-138]
 • کمساری، حسنیه بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 47-58]
 • کناری زاده، ایمان تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها [دوره 2، شماره 20، 1398، صفحه 57-65]
 • کهزادی طهنه، آزاده سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 57-68]
 • کهزادی طهنه، آزاده عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 301-313]
 • کهزادی طهنه، آزاده نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 47-68]
 • کوهی، ابراهیم بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 70، 1401، صفحه 67-84]
 • کیامرثی، سحر تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد [دوره 4، شماره 53، 1400، صفحه 122-133]
 • کیانی، علی بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 53-67]
 • کیانی، علی بررسی تاثیر گزارشگری پایداری زیست محیطی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران. [دوره 5، شماره 65، 1401، صفحه 74-89]
 • کیانی قلعه سردی، مرجان آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟ [دوره 4، شماره 52، 1400، صفحه 89-104]
 • کیخایی، نازنین هموارسازی سود و مدیریت سود [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 26-32]
 • کیهانی حکمت، رضا توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند بر چرخش مشتری در پلتفرمهای تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 269-282]

گ

 • گرامی، آمنه فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن [دوره 4، شماره 38، 1400، صفحه 53-65]
 • گرامی، آمنه عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری [دوره 4، شماره 43، 1400، صفحه 102-111]
 • گرامی، امنه روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی [دوره 5، شماره 56، 1401، صفحه 89-101]
 • گرامی، امنه تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت [دوره 5، شماره 57، 1401، صفحه 26-37]
 • گرامی، امنه بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 59، 1401، صفحه 30-40]
 • گرامی، امنه هموارسازی سود و مدیریت سود [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 26-32]
 • گرامی، امنه بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ریسک درماندگی مالی باتوجه به نقش سهامداران نهادی [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 103-120]
 • گرامی، امنه جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 42-52]
 • گرامی، امنه بررسی عدم اطمینان جریان وجه نقد و کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 126-137]
 • گرامی، امنه بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 47-58]
 • گرامی، امنه تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت [دوره 5، شماره 69، 1401، صفحه 17-36]
 • گرامی، امنه ساختار سرمایه و عملکرد زیست محیطی ،حاکمیتی و اجتماعی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 75، 1401، صفحه 52-63]
 • گرامی، امنه تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 267-280]
 • گرامی، امنه تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 300-314]
 • گرامی، امنه تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 21-29]
 • گرامی، امنه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت [دوره 6، شماره 81، 1402، صفحه 227-238]
 • گراوند، ناصر مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه‌داشت وجه‌نقد [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 144-155]
 • گرجی زاده، داود رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 29-40]
 • گرجی زاده، داود بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 94-108]
 • گرجی زاده، داود بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 110-121]
 • گرجی زاده، داود تاثیر اندازه مشتری وعملکردمالی بر اظهارنظر حسابرس [دوره 5، شماره 76، 1401، صفحه 91-113]
 • گرجی زاده، داود رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 1-22]
 • گرجی زاده، داود بررسی نظریات شفافیت مالی و کیفیت نهادی در صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 80، 1402، صفحه 25-39]
 • گرجی زاده، داود اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 82، 1402، صفحه 1-14]
 • گرجی زاده، داوود رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 1-15]
 • گرجی زاده، داوود بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه [دوره 3، شماره 21، 1399، صفحه 1-21]
 • گرجی زاده، داوود ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط‌سیاسی [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 87-98]
 • گزدرازی، جواد مروری نظری بر رابطه توانایی مدیریتی و هموارسازی سود [دوره 4، شماره 51، 1400، صفحه 136-155]
 • گلشائیان، سید محمد بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 99-117]
 • گنجی زاده، سوده بررسی ارتباط سطوح استراتژی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 46، 1400، صفحه 109-119]

ل

 • لاری سمنانی، بهروز بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برعملکرد مالی بانقش میانجی فعالیت های کارآفرینی (تولید کنندگان صنایع لبنی شهریار) [دوره 5، شماره 68، 1401، صفحه 79-107]
 • لطفی، مینا تحلیل مدیریت ریسک های ناشی از مخاطرات محیطی در شهر باغ بهادران با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی [دوره 6، شماره 78، 1402، صفحه 259-271]
 • لطیف پور گل اندام، اعظم بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر مهارت‌های حل مسئله دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 65-72]
 • لطیف پور گل اندام، اعظم ارزیابی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی با هدف کسب رضایت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان سرطانی) [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 17-27]
 • لگزی، علی بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 31، 1399، صفحه 102-116]

م

 • مالدار، علیرضا تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 125-136]
 • مالدار، علیرضا بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 27-39]
 • ماهری سردشت، زهرا تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی [دوره 5، شماره 60، 1401، صفحه 125-136]
 • مبشری، سجاد تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت [دوره 4، شماره 54، 1400، صفحه 1-13]
 • متولی، رضا بررسی تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 38-47]
 • مجرد علایی، محسن رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 67-81]
 • مجید، کبیری تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 67-86]
 • محب راد، مرضیه مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری شرکت ها با بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 63، 1401، صفحه 105-119]
 • محب علی، هادی بررسی تأثیر تقلب و اجتناب از ریسک بر سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 66، 1401، صفحه 8-25]
 • محب علی، هادی بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری با نقش درماندگی های مالی [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 11-24]
 • محب علی، هادی تاثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکت [دوره 5، شماره 67، 1401، صفحه 53-73]
 • محترم، رحیم تاثیر ارزش برند از طریق متغیر تعدیلگر بازاریابی خریدار بر وفاداری رفتاری مشتریان مورد مطالعه (فروشگاههای زنجیره ای شهروند غرب تهران) [دوره 3، شماره 27، 1399، صفحه 123-133]
 • محرابی زاده، مهدی تاثیر انتخاب اطلاعات بر اطمینان و قضاوت حسابرس [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • محسنی، عبدالرضا چگونه حالت ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری و چارچوب سنجش بر قضاوت های عملکرد (زیست) محیطی تاثیر می گذارد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 90-100]
 • محقق کیا، نرگس بررسی تأثیر قدرت بازار و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود [دوره 4، شماره 39، 1400، صفحه 65-82]
 • محمدپناه، لیلا بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-102]
 • محمدپناه، لیلا تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 63-78]
 • محمدپناه، لیلا محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان [دوره 3، شماره 26، 1399، صفحه 48-57]
 • محمد پور، زهرا مدیریت مغالطه توسل به چاپلوسی در سازمان ها [دوره 5، شماره 73، 1401، صفحه 43-50]
 • محمدپور، قاسم رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 57-69]
 • محمدزاده، حمیده رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 51-64]
 • محمدزاده سالطه، حیدر تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 41، 1400، صفحه 132-143]
 • محمدزاده سالطه، حیدر تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 135-147]
 • محمد صالحی، مجید نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 5، شماره 64، 1401، صفحه 54-69]
 • محمد موسائی، جابر تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 5، 1397، صفحه 73-87]
 • محمدنژاد، طیبه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 61، 1401، صفحه 78-90]
 • محمدی، پریسا تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 47، 1400، صفحه 90-109]
 • محمدی، شعبان بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان [دوره 3، شماره 24، 1399، صفحه 69-82]
 • محمدی، عزت اله تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 18، 1398، صفحه 98-111]
 • محمدی، علی ارزیابی کیفیت سود با ریسک و بازده : شواهدی از مدل بازگشت چند عاملی [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 103-115]
 • محمدی، علی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مبتنی بر ارزش شرکت [دوره 3، شماره 23، 1399، صفحه 134-149]
 • محمدی، فروزان تاثیر ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 38-53]
 • محمدی، فروزان ارزیابی جایگاه مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 17، 1398، صفحه 105-129]
 • محمدی، کیانا سادات بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 88-98]
 • محمدی، کیانا سادات بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطرسقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 79، 1402، صفحه 239-254]
 • محمدی، محمد تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 80-91]
 • محمدی، محمد بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 1-19]
 • محمدی، محمد ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 10، 1398، صفحه 88-103]
 • محمدی، محمد ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران [دوره 2، شماره 16، 1398، صفحه 87-107]
 • محمدی، محمد عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 22، 1399، صفحه 102-120]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 25، 1399، صفحه 141-158]
 • محمدی، محمد بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 29، 1399، صفحه 126-147]
 • محمدی، محمد تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 30، 1399، صفحه 146-162]
 • محمدی، محمد تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران [دوره 3، شماره 32، 1399، صفحه 101-124]
 • محمدی، محمد نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 36، 1399، صفحه 99-119]
 • محمدی، محمد بررسی رابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 37، 1399، صفحه 19-34]
 • محمدی، محمد بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 40، 1400، صفحه 65-83]
 • محمدی، محمد آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند؟ [دوره 4، شماره 42، 1400، صفحه 22-34]
 • محمدی، محمد